Ga naar boven

Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2017, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2017 willen realiseren.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).

Openstaande taakstellingen

Beginstand

Wijziging deze rapportage

Saldo

Centrale taakstelingen

6101289 Stelpost digitalisering dienstverlening

-173.376

173.376

0

Totaal centrale taakstellingen

-173.376

173.376

0

Toebedeelde taakstellingen

5100300 e.d. Beheer Algemeen

-469.898

183.878

-286.020

5100302 e.d. Beheer Sport

-78.510

78.510

0

6100086 Kennisintensieve bedrijvigheid

-101.200

101.200

0

Totaal toebedeelde taakstellingen

-649.608

363.588

-286.020

Totaal openstaande taakstellingen

-822.984

536.964

-286.020

In deze Tweede Bestuursrapportage wordt een bedrag van € 363.588 aan taakstellingen ingevuld en wordt voorgesteld een bedrag van € 173.376 af te ramen. In de loop van het jaar moet er nog € 286.020 worden ingevuld.

In afwijking van de verwachting bij de Eerste Bestuursrapportage loopt de invulling van de taakstelling digitalisering dienstverlening verder achter op de planning. In 2017 had al een deel ingevuld moeten zijn met de invoering van de digitale berichtenbox. Deze invoering is door een aantal technische tegenvallers vertraagd. De resterende € 173.376 voor 2017 wordt daarom in deze rapportage als niet te realiseren aangemeld. Op dit moment wordt gewerkt aan een geactualiseerde aanpak, rekening houdend met de geschiktheid van de diverse poststromen, het aantal Leidenaars dat van de Berichtenbox gebruik maakt en de complexiteit van het aansluiten van systemen die brieven genereren.

Binnen Cluster Beheer is in 2017 voor € 183.878 aan bezuinigingen gerealiseerd, hierdoor resteert een taakstelling van € 286.020. Deze taakstelling betreft een nieuwe taakstelling op inkoop welke in 2016 aan cluster Beheer is toegevoegd. Met hulp van een gespecialiseerde inkoopadviseur is een Plan van Aanpak opgesteld waarin is bepaald op welke inkopen we inkoopvoordeel kunnen realiseren door innovatieve wijze van aanbesteden. Indien we de geprognotiseerde inkoopvoordelen conform Plan van Aanpak realiseren, wordt de inkooptaakstelling volledig gehaald. Hier wordt hard aan gewerkt, maar omdat aanbestedingstrajecten lang duren, staat nog niet vast of alle geprognotiseerde inkoopvoordelen al in 2017 worden gerealiseerd. De inkoopvoordelen die tussen nu en december worden gerealiseerd zullen bij de decemberwijziging worden ingeboekt.

De taakstelling Sport van € 78.510 kan in 2017 volledig worden ingevuld door een aantal incidentele meevallers. In 2018 en verder is de taakstelling Sport fors hoger (€ 219.000). Wij onderzoeken nog op welke wijze de taakstelling wordt ingevuld, met zo min mogelijk consequenties voor deze ambities. In de Kaderbrief 2019 en de Eerste Bestuursrapportage 2018 zullen wij hierover rapporteren.