Ga naar boven

Plankosten

Plankosten – krediet

De huidige opzet van plankosten heeft tot doel plankosten zowel in de fase voor kaderbesluit als na kaderbesluit inzichtelijk te maken, teneinde de beheersbaarheid te waarborgen. Om dit blijvend te monitoren zijn er overzichten voor lijn- en projectmanagers om de uren en de euro’s in te zien. Daarnaast zijn voor de plankostenteams personeelstarieven berekend en volgen we de naleving van deze systematiek. Plankosten worden zo goed en sober mogelijk geraamd, bij de kosten wordt sluitende dekking aangegeven, er zijn heldere afspraken gemaakt tussen teams voor de inzet van capaciteit. Bij overschrijdingen van geraamde plankosten wordt een besluit tot aanvullende dekking gevraagd en de stand van het krediet plankosten in definitiefase wordt gevolgd. Ook in 2017 blijven activiteiten als monitoren, evalueren en bijsturen structureel aandacht verdienen.

In bijgevoegde tabel treft u de stand aan van het krediet plankosten in definitiefase. Dit krediet is ingesteld vanuit het oogpunt van transparantie, monitoring en bewaking en wordt gevoed door onttrekkingen aan de reserve bedrijfsvoering plankosten. Elke projectopdracht waarbij voor plankosten in definitiefase een beroep wordt gedaan op het krediet, wordt aan het College ter vaststelling aangeboden. Deze werkwijze is voor het bestuur een goede grondslag voor enerzijds een betere beheersing van plankosten en anderzijds voor prioritering van de projectenportefeuille. Ofwel: het bestuur geeft keer op keer bewust fiat aan het investeren van voorbereidingstijd in projecten en weet precies hoeveel geld hiermee gemoeid is. Op het moment dat er een kaderbesluit wordt genomen, worden de plankosten meegenomen in de totale lasten van het project en vloeien de reeds gemaakte plankosten in één keer terug in de reserve. In het geval van een project dat afgeschreven wordt en niet uit een reserve wordt gedekt is die eenmalige terug storting conform BBV niet mogelijk. Dit betekent dat deze plankosten niet kunnen terugvloeien.

Tabel 1

Bedrag

Totaal beschikbaar tot en met 2016

5.319.000

Reeds afgesloten projecten in voorgaande jaren inclusief 2016

-2.106.588

Gedurende 2016 beschikbaar gesteld vanuit reserve plankosten

990.881

Reeds afgesloten projecten in 2017 (Ambt HV,LAB 71, Haarlemm. str)

-842.181

Beschikbaar gesteld via werkbegroting 2017 uit de reserve plankosten 

598.000

Beschikbaar gesteld via 1e rapp. 2017 (70K humanitas /140K topsporthal)

210.000

Aangevraagd bij 2e rapp 2017 (2e deel HOV 104K/ Morspark 150K -/- uit reserve ivm ELO 28K)

225.540

 

 

Totaal beschikbaar

4.394.652

Tabel 2

Projectomschrijving

Leids project of project Derden

B&W besluit

Uren tot
kaderbesluit totaal

Begrote kosten tot kaderbesluit

Bedragen die opnieuw beschikbaar kunnen worden gesteld.

Lopende projecten

 

 

 

 

Leiden BioSciencePark - Uitbreiding de Stal

Leids project

BW13.0236 / 14.1124

1.250

125.000

 

Leiden BioSciencePark - Nationaal Centrum Biodiversiteit NCB

Derden

BW13.0236/ 14.1124

2.699

269.900

 

Uitbreiding Geestesfaculteit, incl bijraming uren Humanitas campus

Derden

BW13.0236 / 16.0054

2.634

270.000

 

Revitalisering/herontwikkeling winkelcentrum Stevensbloem

Derden

BW13.0841/ 15.0989

995

99.500

 

HOV, centrumroute (onderdeel afgesloten)

Leids project

BW14.0846

1.280

128.000

 

HOV, corridor Leiden - Leiderdorp (onderdeel afgesloten) (circa 104.000 aan kosten gemaakt)

Leids project

BW14.0846

420

42.000

104.000

HOV, corridor Leiden - Katwijk - Noordwijk

Leids project

BW14.0846/ 16.0340

2.310

231.000

 

St. Boerhaave

Derden

BW14.0979

1.400

140.000

 

Bewegwijzering 

Leids project

BW15.0136

 

38.811

 

Campus Kiljanpad

Leids project

BW15.0294

668

66.800

 

Agaatlaan

Derden

BW15.0319

520

52.000

 

Inpasbaarheid en bereikbaarheid busterminal Terweepark

Leids project

BW15.0373

1.950

195.000

 

Groen Zeeheldenbuurt 

Leids project

BW15.0609

920

92.000

 

Morspark-morslint (circa 162.000 aan kosten gemaakt)

Leids project

BW15.0611

900

90.000

150.000

Blok Dolfijn-'t schippertje Zeeheldenbuurt

Leids project

BW16.0399

1.000

100.000

 

Herontwikkeling kaasmarkt

Leids project/ Derden

BW16.0400

1.660

166.000

 

Topsporthal Boshuizerlaan, incl bijraming

Leiden

BW16.0426

2.876

294.800

 

Bewegwijzering 

Leids project

BW16.0605

2.300

235.750

 

Gebiedsontwikk. RWS, Hoge Morsweg

Leids project

BW16.0606

976

100.000

 

IJshal 

Derden

BW16.0659

1.100

112.750

 

BplusC

Leids project

BW16.1077

1.835

188.088

 

Turkoois

Derden

BW17.0147

712

72.980

 

Kopermolen

Derden

BW17.0186

976

100.000

 

Paardenwei 

Leids project/ derden

 

521

53.427

 

Noorderkwartier Oost

Leids project

 

1.581

162.053

 

 

 

 

 

 

 

Totale onttrekking 

 

 

33.483

3.425.858

 

 

 

 

 

 

 

Resterend bedrag voor 2017

968.794

 

Tabel 3

Bedrag

Bedragen waarvan bestuurlijk besloten is die te doteren aan de reserve plankosten

254.000

Onttrekkingen die rechtstreeks uit de reserve plankosten worden gedaan

-28.460

Bedrag dat opnieuw beschikbaar kan worden gesteld in het krediet plankosten definitiefase

225.540

Plankosten – reserve

Bij de instelling van de reserve bedrijfsvoering plankosten, waaruit het krediet plankosten definitiefase is gedekt, is vastgelegd dat deze primair bedoeld is voor dekking van de plankosten van projecten in definitiefase en secundair voor het oplossen van knelpunten met betrekking tot deze systematiek. De raad heeft in 2017 inmiddels 2 kaderbesluiten genomen waardoor de reserve bedrijfsvoering plankosten is gevoed met een dotatie, dit betreft de kaderbesluiten inzake Morspark en het tweede deel van het HOV traject. Deze bedragen dienen weer beschikbaar gesteld te worden zodat nieuwe projecten in definitiefase van start kunnen gaan.