Ga naar boven

Bedrijfsvoeringsreserve concern

In de tabel ziet u de ontwikkeling van de bedrijfsvoeringsreserve concern. De bedrijfsvoeringsreserve concern heeft als primaire functie het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de bedrijfsvoering en heeft om die reden een egaliserend karakter. Secundair kan deze reserve worden aangewend ter oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering. De voeding van deze reserve vindt o.a. plaats bij de bestemming van het rekeningresultaat.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

2017

2018

2019

2020

Stand reserve per 1-1-2017

3.163.819

1.512.504

669.924

669.924

Stelpost invoering en implementatie Zaakgewijs werken

-300.000

Proef met tablets

-80.480

Herhuisvesting ambtenaren (flex werken)

-166.600

Organisatieontwikkeling (kaderbrief 2017-2020)

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Eerste Bestuursrapportage 2017

Ontwikkelpool (personeel en overige kosten)

-500.000

-1.000.000

-1.000.000

-500.000

Aanvulling VRIS

-128.730

Aanvulling VRIS (personeel)

-52.050

Formatie team Kwaliteit / VRIS

-311.842

-383.227

Servicepunt71 (ICT interventieplan)

-78.235

Servicepunt71 (informatiebeveiliging)

-275.353

Fiscaal in control (extra capaciteit)

-109.000

-109.000

Formatie bureau secretaris

-43.378

Digitalisering dienstverlening (deels niet invullen van taakstelling digitalisering)

-200.000

Digitalisering (o.a. vernieuwing werkplek)

-300.000

Tweede Bestuursrapportage 2017

Proef met tablets

-381.000

Urban Data Center Leiden

-25.000

-50.000

Tijdelijke vervanging directeur Stedelijke Ontwikkeling

-117.000

Vervanging meubilair

-16.000

-20.000

Stand na Tweede Bestuursrapportage 2017

1.354.504

516.924

516.924

16.924

.