Ga naar boven

Bedrijfsvoeringsreserve concern

In de tabel ziet u de ontwikkeling van de reserve bedrijfsvoering concern. De reserve bedrijfsvoering concern heeft als primaire functie het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de bedrijfsvoering en heeft om die reden een egaliserend karakter. Secundair kan deze reserve worden aangewend ter oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering. De voeding van deze reserve vindt o.a. plaats bij de bestemming van het rekeningresultaat.

Bedrijfsvoeringsreserve concern

2018

2019

2020

2021

Stand reserve per 1-1-2018

2.886.683

1.506.623

1.506.623

808.363

Tweede Bestuursrapportage 2016

Proef met tablets

-110.480

Organisatieontwikkeling (kaderbrief 2017-2020)

1.000.000

1.000.000

Eerste Bestuursrapportage 2017

Ontwikkelpool (personeel en overige kosten)

-1.000.000

-1.000.000

-698.260

Formatie team Kwaliteit / VRIS

-383.227

Servicepunt71 (informatiebeveiliging)

-275.353

Fiscaal in control (extra capaciteit)

-109.000

Digitalisering (o.a. vernieuwing werkplek)

-257.000

Tweede Bestuursrapportage 2017

Urban Data Center Leiden

-75.000

Vervanging meubilair

-20.000

Eerste Bestuursrapportage 2018

Verbetertrajecten LEV

-150.000

Stand na Eerste Bestuursrapportage 2018

1.506.623

1.506.623

808.363

808.363

In 2017 is € 941.000 toegevoegd aan deze reserve. In deze Bestuursrapportage is sprake van een mutatie: er wordt € 150.000 ingezet voor diverse procesverbeteringen in diverse organisatieonderdelen, die worden gefaciliteerd door het 'platform LEV' (Leren Experimenteren Verbeteren).