Ga naar boven

Samenvatting

Voortgang Prestaties

De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 215 prestaties waarin de Programmabegroting 2017 is opgedeeld, verwachten we dat 193 prestaties zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 21 prestaties is bijsturing nodig ('oranje') en van 1 prestaties verwachten we dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2017 kan worden gerealiseerd ('rood'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:

Toelichting prestatie 'rood'

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid
Het onderzoek naar een stedelijk distributie systeem zal niet plaatsvinden in 2017 wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit. Ook in 2018 staan er - naast het handhaven van de huidige milieuzone en gewichtsbeperking - nog geen andere concrete acties op stapel. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame stedelijke distributie staat gepland voor 2019.

Financiele afwijkingen

Naast de voortgang van de diverse prestaties geeft de Bestuursrapportage ook inzicht in de financiële afwijkingen die worden voorzien. Voor een deel zijn deze budgetneutraal en hebben daarmee geen invloed op het resultaat. Voor een deel betreft dit mee- en tegenvallers die wel invloed hebben op het resultaat. Per saldo bedraagt het nadeel € 1,6 miljoen. De belangrijkste posten in deze bestuursrapportage zijn:

  • een nadeel van per saldo € 0,5 mln als gevolg van ontwikkelingen binnen het beleidsterrein Inkomensvoorzieningen (bijstandsuitkeringen);
  • een nadeel van € 750.000 door de toename van het aantal verstrekkingen minimabeleid (met name als gevolg van gerichte voorlichtingscampagnes);
  • een nadeel van € 1,2 miljoen bij de opbrengsten bouwleges;
  • een nadeel van € 0,5 miljoen als gevolg van een dotatie aan de reserve 'sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen' (als dekking van multifunctionele accommodatie conform Kadernota 2018);
  • een voordeel van € 1,2 miljoen bij de algemene uitkering gemeentefonds als gevolg van de meicirculaire 2017 (€ 0,7 miljoen) en een ontvangen nabetaling over 2016 voor de hogere instroom van statushouders (€ 0,5 miljoen);
  • een voordeel van per saldo € 0,3 miljoen als gevolg van de actualisatie Treasury (met name rentevoordelen).
De verwachte afwijkingen voor 2017 zijn (- = voordelig / bedragen x € 1.000)

Programma

Omschrijving

Bedrag 2017

Totaal programma

1

Hogere opbrengsten leges burgerzaken

-190

-190

2

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio (afrekening 2016)

-149

-149

5

Krediet Rhijnhof onderdeel Brug fase 4

175

175

6

Lagere opbrengsten leges bouwvergunningen

1.200

1.200

9

Multifunctionele accommodaties

478

478

10

Bijstandsuitkeringen

507

Minimabeleid / bijzondere bijstand

750

1.257

AD

Niet realiseren taakstelling Digitalisering dienstverlening

173

Renteresultaat

-313

Algemene uitkering gemeentefonds

-1.256

Minder onderuitputting kapitaallasten

206

-1.190

TOTAAL TE VERREKENEN MET CONCERNRESERVE

1.582