Voorwoord

Uit de Tweede Bestuursrapportage 2017 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2017 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan. De financiële mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht nadeel van € 1,6 miljoen.

Het verwachte nadeel is vooral het gevolg van een lagere opbrengst van € 1,2 miljoen aan bouwleges. Het aantal vergunningaanvragen is weliswaar gestegen, maar dit betreft voornamelijk kleine bouwplannen met een geringe legesopbrengst.

De ontwikkelingen binnen het beleidsterrein Inkomensvoorzieningen (bijstandsuitkeringen) leiden tot een extra tegenvaller van € 0,5 miljoen in programma 10 Werk en Inkomen. Inmiddels heeft het College maatregelen genomen die moeten leiden tot een vermindering van het tekort. Hierover bent u geïnformeerd middels het raadsvoorstel bij de Eerste Bestuursrapportage. De maatregelen zijn ook noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor een vangnetregeling van het Rijk. De vangnetregeling voor 2017 is echter soberder dan de vangnetregeling voor 2016. De toename van het aantal verstrekkingen minimabeleid (vooral als gevolg van gerichte voorlichtingscampagnes) leidt tot een tekort van € 750.000 in hetzelfde programma.

Binnen programma Algemene dekkingsmiddelen is een voordeel van € 1,2 miljoen bij de algemene uitkering gemeentefonds als gevolg van de meicirculaire 2017 (€ 0,7 miljoen) en een ontvangen nabetaling over 2016 voor de hogere instroom van statushouders (€ 0,5 miljoen).

De financiële tegenvallers en bijsturingsmaatregelen in de Eerste Bestuursrapportage 2017 leidden tot een nadeel van € 2,3 miljoen. Er is voor gekozen om deze incidentele tekorten in 2017 op te lossen door € 2,3 miljoen uit de concernreserve te halen. We stellen u nu voor om het nadeel van deze Tweede Bestuursrapportage 2017 ook direct te verrekenen met de concernreserve zodat de begroting weer sluit. Hierdoor bevat de jaarrekening 2017 alleen nog de verschillen ten opzichte van deze bestuursrapportage.

In deze Tweede Bestuursrapportage stellen we ook voor om een aantal incidentele budgetten over te hevelen waarvan we nu al weten dat de bijbehorende uitgaven pas in 2018 gaan plaatsvinden. Door deze overhevelingen en enkele budgetneutrale wijzigingen bij de Tweede Bestuursrapportage uit te voeren, 'vervuilen' ze straks niet het resultaat van de jaarrekening.

Leiden, september 2017

College van burgemeester en wethouders