Ga naar boven

Technische wijzigingen

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

T22 Team gegevens
Betreft een budgetneutrale wijziging waarmee de raming van baten en lasten in overeenstemming wordt gebracht met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Tevens wordt een taakstelling inkoop voor een bedrag van € 34.914 structureel ingevuld.

T24 Griffie
Betreft een budgetneutrale wijziging van afgerond € 120.000 waarmee het budget van de accountantskosten wordt verplaatst van de griffie naar de raad.

Programma 2: Veiligheid

T2 Radicalisering
Betreft een budgetneutrale wijziging van € 30.295 waarmee het budget voor radicalisering wordt verplaatst van handhaving openbare ruimte naar veiligheidsprojecten.

T3 Piketvergoeding
Betreft een budgetneutrale wijziging van € 7.551 waarmee de raming van baten en lasten in overeenstemming wordt gebracht met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

Programma 3: Economie en toerisme
Niet van toepassing.

Programma 4: Bereikbaarheid

T19 Herijken baten en lasten parkeerexploitatie
Op basis van de meest actuele cijfers uit de parkeerexploitatie heeft een structurele herijking van de baten en lasten in het meerjarenbeeld binnen beleidsterrein parkeren plaatsgevonden. Per saldo zullen de geraamde inkomsten voor jaarschijf 2018 dalen met € 453.021 en de lasten worden verlaagd met € 731.634. Betreffende mutaties worden verrekend met de reserve Parkeren zodat de wijziging budgetneutraal voor de begroting is (parkeerexploitatie is een gesloten systeem).

T30 Krediet Kaardesteeg overhevelen van het project HOV Hooigracht naar het project Garenmarkt
Bij het Uitvoeringsbesluit voor de Centrumroute Fase 2, Hooigracht c.a., werd besloten de Hogewoerd en de Kaardesteeg aan het project Centrumroute toe te voegen. Naar verwachting zal de uitvoering in 2019 plaatsvinden.Op dat moment is de nieuwe parkeergarage aan de Garenmarkt nog niet in gebruik en vervult de nabij gelegen Hoogvlietgarage, met ingang aan de Kaardesteeg, een belangrijke parkeerfunctie. Daarom is het van belang die functie in stand te houden totdat de Garenmarktgarage in gebruik is genomen. Om die reden is voorgesteld de herinrichting van de Kaardesteeg te koppelen aan de herinrichting van de openbare ruimte op en nabij de Garenmarkt. Het krediet 7100898 HOV Hooigracht zal worden verlaagd met € 120.000 en als deelkrediet opgenomen bij het project Garenmarkt (gelijkblijvende kapitaallasten in Programma 4).

Programma 5: Omgevingskwaliteit

T15 Werken voor derden en interne verrekening (groen)
De baten en lasten voor werkzaamheden die worden verricht vanuit groen voor derden € 55.000 en het domein water (het maaien van walkanten) € 130.000 worden budgetneutraal geraamd.

T20 Herverdeling onderhoudsgelden Kooiplein en groene daktuinen
Als gevolg van areaal uitbreiding Kooiplein en groene daktuinen is een bedrag van € 176.400 voor het onderhoud beschikbaar gesteld. Middels deze wijziging worden de middelen verdeeld over de betreffende kapitaalgoederen zoals groen, kunstwerken wegen en riolering.

Programma 6: Stedelijke ontwikkeling

T12 Intentieovereenkomst ontwikkeling Scal-locatie
In de gesloten intentieovereenkomst ontwikkeling Scal-locatie is opgenomen dat de ontwikkelende partij een bijdrage van € 25.000 verschuldigd is aan de gemeente als compensatie voor de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve grondexploitaties.

T13 Werken voor derden Rijndijk
Om de control op 'werken voor derden grondexploitaties' (anterieure overeenkomsten) te versterken worden de baten en lasten van vastgestelde anterieure overeenkomsten in de exploitatie opgenomen. Voor de anterieure overeenkomst Rijndijk betekent dit dat zowel de lasten (€ 175.503) als de baten (€ 175.503) worden geraamd.

T14 Werken voor derden Mosterdsteeg-Breestraat
Om de control op 'werken voor derden grondexploitaties' (anterieure overeenkomsten) te versterken worden de baten en lasten van vastgestelde anterieure overeenkomsten in de exploitatie opgenomen. Voor de anterieure overeenkomst Mosterdsteeg-Breestraat betekent dit dat zowel de lasten (€ 6.360) als de baten (€ 6.360) worden geraamd.

T21 Bijdrage Provada
Jaarlijks neemt de gemeente Leiden met een stand deel aan de vastgoedbeurs Provada in de Amsterdam RAI. De gemeente Leiden presenteert zich hier als stad om investeerders aan zich te binden. In 2018 heeft de gemeente Leiden zich wederom voor 3 jaar verbonden aan de beurs. Dit bracht voor 2018 een eenmalige investering in de stand met zich mee van € 20.000. Deze eenmalige investering wordt gedekt vanuit de reserve grondexploitaties.

Programma 7: Jeugd en Onderwijs

T9 Kapitaallasten Munnikenstraat 1D
Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 zijn de kapitaallasten van de Munnikenstraat 1D budgetneutraal overgeheveld van programma 7 naar programma 6. De onderuitputting van de kapitaallasten van de Munnikenstraat zijn echter geraamd in programma 7 en worden voor een bedrag van € 20.997 overgeheveld naar programma 6 zodat de volledige kapitaallasten van de Munnikenstraat 1D geraamd zijn binnen programma 6.

T16 Onderwijsachterstanden beleid
Per 1 januari 2019 stopt de huidige beleidsperiode voor het gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid om het gereserveerde saldo van de betreffende specifieke uitkering over te hevelen voor besteding in latere jaren. Daarom wordt het resterende saldo van € 179.732 in het lopende jaar nog ingezet als budget.

T17 Onderwijshuisvesting
Als gevolg van diverse wijzigingen in het bestand van onderwijsgebouwen en gymlokalen ontstaat een per saldo budgetneutrale mutatie in de ramingen voor OZB, huurkosten, interne verrekeningen, opbrengsten van verhuur en klokuurvergoedingen.

Programma 8: Cultuur, sport en recreatie

T25 en T26 Erfgoed Leiden
Betreft diverse budgetneutrale wijzigingen als gevolg van een aanpassing in het rekeningschema (o.a.verplaatsing van kapitaallasten ad € 11.286 van kostenplaats bedrijfsvoering naar exploitatie- en beheer).

T32 Herverdeling vervangingsinvesteringen Kunstinstellingen en Stadspodia

In afwijking van het besluit over de herverdeling van de vervangingsinvesteringen Stadspodia, als onderdeel van de Eerste Bestuursrapportage, het krediet Stoelenplan Leidse Schouwburg te verlagen met € 120.000 in 2018 en de VVI Kunstinstellingen in 2021, met € 133.000 te verlagen.

Programma 9: Maatschappelijke ontwikkeling

T23 Beschermd wonen
Een deel van de middelen Beschermd wonen (beleidsterrein Kwetsbare groepen) is per abuis geraamd op WMO Begeleiding (beleidsterrein Ondersteuning). Dat wordt nu gecorrigeerd. Het betreft € 856.000 in 2018 oplopend naar € 882.000 in 2022.

Programma 10: Werk en inkomen


T1 Reserve Sociaal Domein
In 2018 en 2019 wordt per jaar € 542.040 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein voor vroegsignalering schulden. De onttrekking staat geraamd in programma 9 Maatschappelijke ondersteuning, maar moet worden overgeheveld naar programma 10 Werk en Inkomen. Het project vroegsignalering behoort tot het beleidsterrein Schuldhulpverlening, dat onderdeel is van programma 10.

T4 Bijdrage partners
Bij het project vroegsignalering werd gerekend op een financiële bijdrage van partners zoals woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars. De financiële bijdrage zal er niet komen in 2018. De baten en de lasten worden met € 184.474 verminderd in 2018. Vooralsnog wordt wel gerekend op een financiële bijdrage in 2019.

T5 Inkomsten regio-gemeenten
Betreft een verschuiving van een geraamde bijdrage van € 27.669 van het beleidsterrein Schuldhulpverlening naar het beleidsterrein Inkomensvoorzieningen.

T6 Projecten Re-integratie
Diverse lopende projecten gericht op re-integatie en participatie , die ook voor regiogemeenten worden uitgevoerd, worden volledig gedekt door ESF- en AMIF-middelen en bijdragen van regio-gemeenten (AMIF is het Europese fonds voor asiel en migratie). De lasten en de baten moeten per saldo worden verhoogd met € 764.386.

T7 Volwasseneneducatie
De rijksmiddelen voor 2018 zijn € 103.531 lager dan begroot. De baten en de lasten worden met € 103.531 verminderd.

T8 Wijziging formatie
In 2017 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een uitbreiding van de formatie bij Werk en Inkomen. De structurele formatiewijziging, in totaal € 424.000, is nu verwerkt, maar niet op de juiste kostenplaats. Dat wordt nu budgetneutraal gecorrigeerd.

T31 Inkomsten regio-gemeenten
De kosten die Werk en Inkomen maakt ten behoeve van de regio-gemeenten stijgen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de regio-gemeenten. De lasten en baten nemen met € 130.650 toe.

Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen

T1 Reserve Sociaal Domein
De reserve Sociaal Domein is administratief zichtbaar in 4 programma’s: Programma 7, 9, 10 en Algemene Dekkingsmiddelen (AD). Het deel wat nog staat in AD, moet administratief worden overgeheveld naar de programma’s 7, 9 en 10. In deze programma’s staan de lasten geraamd die gedekt worden door de reserve zachte landing 3D. Vanuit AD worden de volgende bedragen overgeheveld naar: programma 7 Jeugd en Onderwijs € 380.000, programma 9 Maatschappelijke ondersteuning, € 1.422.138 en naar programma 10 Werk en Inkomen € 24.015.

T18 Reserve afschrijving investeringen
Bij het bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2017 is een vrijval van € 30.109 uit de reserve afschrijvingen investeringen verwerkt als onttrekking aan deze reserve, dit wordt middels deze wijziging veranderd in een verlaging van de dotatie aan deze reserve.

T29 clusterdirecteur Stedelijke Ontwikkeling
In de eerste vier maanden van 2018 is extern ingehuurd voor het management van het Cluster Stedelijke Ontwikkeling. De kosten van de inhuur tot en met april 2018 bedragen € 60.000 en wordt gedekt uit de beschikbare middelen op de stelpost bedrijfsvoering.

Programma 12: Overhead, Vpb en onvoorzien

T28 Matchpunt
Afgesproken is om Matchpunt structureel door Servicepunt71 te laten uitvoeren. Voor de uitvoering hiervan zijn nog geen (structurele) middelen beschikbaar gesteld. Voor 2018 kan het benodigde bedrag van € 40.000 worden gevonden in de vrije ruimte binnen bestaande budgetten. Vanaf 2019 worden de structurele meerkosten voor een bedrag van € 70.000 gedekt uit het budget voor werving en selectie.

T11 Correctie budget voor bijdrage A&O fonds
Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 is het budget voor de structurele bijdrage A&O fonds van circa € 48.000 geraamd op kostenplaats B&W. Met deze mutatie wordt dat budgetneutraal gecorrigeerd naar de kostenplaats Personeel en Organisatiebeleid.