Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Bijstand 2018
Per saldo verbetert het resultaat op de bijstand (BUIG) met € 0,7 miljoen. Het Rijk stelt in 2018 extra rijksbudget beschikbaar voor de kosten van de statushouders. Het betreft circa € 1,0 miljoen voor Leiden. De opbrengst uiit terugvordering valt naar verwachting € 0,2 miljoen hoger uit. Het uitkeringsbestand daalt sneller dan verwacht, waardoor een voordeel ontstaat van € 0,3 miljoen. Door het extra rijksbudget, de lagere uitkeringskosten en de hogere opbrengst uit terugvordering, neemt het tekort af. Daardoor daalt de reeds geraamde vangnetuitkering van het Rijk met € 0,8 miljoen. Het voordeel van per saldo € 0,7 miljoen wordt gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein.
In de Eerste Bestuursrapportage is een nadeel van € 2,2 miljoen op de bijstand verrekend met de reserve Sociaal Domein. Dit wijkt af van de vigerende afspraak om voor- en nadelen op het BUIG-budget niet te verrekenen met reserve Sociaal Domein. Bij beantwoording van de technische vragen is toen aangegeven dat deze onttrekking van € 2,2 miljoen bij de Tweede Bestuursrapportage zou worden gecorrigeerd. Aan deze afspraak wordt nu gevolg gegeven door nog een aanvullend bedrag van € 1,5 miljoen (€ 2,2 mln -/- € 0,7 mln) vanuit de concernreserve te doteren aan reserve Sociaal Domein. Hiermee is het volledige nadeel van € 2,2 miljoen voor de reserve Sociaal Domein gecorrigeerd.

Actualisatie begroting DZB
Aan de hand van de prognose van het rekeningsresultaat 2018 is de DZB begroting geactualiseerd. Via de meicirculaire 2018 is de integratie-uitkering Participatie van het onderdeel WSW verhoogd met € 730.000 voor het begrotingsjaar 2018. Deze verhoging zal met ingang van 2019 voor een bedrag van € 321.000 worden ingezet als dekking van de WSW CAO-ontwikkelingen (conform afspraken op landelijk niveau). Het overige deel van de verhoging bestaat uit de jaarlijkse indexering en gedeeltelijke compensatie van eerder toegepaste bezuinigingen op de WSW rijksuitkering. Een groot deel van deze bezuinigingen moet DZB binnen haar eigen begroting opvangen. Voor de komende jaren wordt dit deels bereikt door een beroep te doen op de daarvoor bestemde reserves (Bedrijfsreserve DZB en de reserve DZB Zachte Landing Rijksbezuinigingen). Deze periode zal worden gebruikt voor het uitwerken en realiseren van ombuigingen die moeten leiden tot structurele bezuinigingen. Inclusief de toevoeging van € 730.000 ontstaat er op de WSW begroting van 2018 een geprognosticeerd éénmalig voordeel van € 865.000. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door gemiddeld iets hogere uitstroom en het lage inkomensvoordeel (LIV) over 2017 en 2018 dat voor beide jaren hoger uitvalt. De kosten van de re-integratie activiteiten zullen naar verwachting echter € 302.000 hoger uitvallen. Per saldo bedraagt het voordeel € 563.000 (€ 865.000 WSW -/- € 302.000 re-integratie). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de geraamde onttrekking aan de DZB bedrijfsreserve van € 430.000 wordt gerealiseerd. Voorgesteld wordt om deze onttrekking in 2018 niet te doen, zodat deze op een later moment alsnog ingezet kan worden. Na deze mutatie resteert in 2018 een geprognosticeerd voordelig begrotingsresultaat van € 133.000 voor de gehele DZB organisatie, dit bedrag zal worden gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein. Daarnaast is de decembercirculaire voor jaarschijf 2022 niet correct in de begroting verwerkt, dit wordt met deze aanmelding budgetneutraal gecorrigeerd voor een bedrag van € 428.000.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.