Ga naar boven

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit

6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

6A1.4 Implementatie Omgevingswet

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandeling verzoeken van omgevingsvergunningen

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

6A4.2 Wonen boven winkels

6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied

6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling
Deze prestatie krijgt een groen stoplicht. Omdat het een belangrijk thema is volgt hierna een toelichting. In 2017 is de Regionale Agenda voor de Omgevingsvisie Hart van Holland opgesteld. Daarin zijn regionale afspraken gemaakt die leidend zijn voor de lokale omgevingsvisies. In 2018 vindt verdere uitwerking van deelonderwerpen plaats zoals energie, leefomgeving, verstedelijking, mobiliteit. Deze ontwikkelingen landen in de lokale omgevingsvisies. De ontwikkeling van de (lokale) Omgevingsvisie Leiden 2040 en het Ontwikkelperspectief (OP) Leiden Zuidwest wordt voortvarend en met hoge prioriteit uitgevoerd onder de vlag van het Programma Leiden 2040. In het voorjaar zijn verschillende participatie trajecten opgestart om burgers bekend te maken met deze ontwikkelingen, om informatie op te halen en hierover te discussiëren. Voor de Omgevingsvisie is onder andere een Schetsboek Leiden 2040 ontwikkeld waar Leidenaren hun ideeën konden geven over de ontwikkeling van de stad. Onder leiding van de stadsstedenbouwer Hilde Blank vinden Stadsmakers-bijeenkomsten plaats over de toekomst van de stad. Hierin hebben belanghebbenden zitting zoals vertegenwoordigers van corporaties, bedrijven, welzijnsinstellingen, cultuursector, kennisinstituten, sport, etc. In september vinden er ook junior-Stadsmakersessies plaats met jeugd. In Leiden Zuidwest is ook een sprankelend participatie traject gaande met bakfiets- en huiskamergesprekken. Parallel aan deze participatietrajecten vindt ook inhoudelijke ontwikkeling van deze visies plaats door beleidsonderzoek en data analyses.

De planning is dat voor de zomer van 2019 het college de eerste Omgevingsvisie Leiden 2040 en het eerste Ontwikkelperspectief Zuidwest vaststellen. Daarvoor loopt het ontwikkeltraject nog in 2018 en 2019 door met raadsbetrokkenheid en o.a. een stadsdebat over Leiden 2040 aan het eind van 2018. Een andere belangrijke beleidsstap is de ontwikkeling van de Verstedelijkings Opgaven en Potentie Notitie (VOPN). Deze notitie die inzicht geeft in (a) zowel de omvang en plaats van de samenhangende opgaven voor de stad (naast woningbouw ook duurzaamheid en sociale opgaven) als (b) de verstedelijkingspotentie en kansen, wordt ook in het najaar van 2018 opgeleverd.

6A1.4 Implementatie Omgevingswet
Een afzonderlijke toelichting van deze prestatie met een groen stoplicht is op zijn plaats. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente Leiden is reeds in 2016 gestart met de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Vanaf 2018 wordt de implementatie van de Omgevingswet nauwer verbonden aan de inhoudelijke opgaven voor de stad (woningbouw, verduurzaming, sociale inclusiviteit): de denk- en handelswijze en instrumenten die de Omgevingswet biedt worden ingezet om de doelen voor Leiden te bereiken. Betere service en communicatie, regelgeving die op orde is, kortere vergunning trajecten, digitalisering, betere beschikbaarheid van gegevens voor burgers, duidelijke kaders die met participatie tot stand komen, etc. staan allen uiteindelijk ten dienste aan de ontwikkeling van de stad. De in 2017 door de raad ter beschikking gestelde middelen voor de implementatie van de Omgevingswet worden op basis van deze visie ingezet. In 2018 lopen er verschillende projecten voor de implementatie van de Omgevingswet onder de vlag van het Programma Leiden 2040. Enkele prominente projecten zijn: ontwikkeling van Omgevingsvisie Leiden 2040, Ontwikkelperspectief Zuidwest, Verstedelijkings Opgaven en Potentie Notitie (VOPN), ontwikkeling Omgevingsplan, pilots Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte Rooseveltstraat en Leiden Noord, participatietraject Investeerdersbetrokkenheid, pilots Regelluwe zones, project Gegevenskwaliteit, Toezicht en Handhaving processen ingericht naar Omgevingswet, invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet, regelgeving op orde, gebiedsgericht werken, leertraject ambtenaren. In 2018 is tevens een begin gemaakt om de nieuwe raad mee te nemen in de gedachte van de Omgevingswet en haar veranderende rol. Dat zal tot aan 2021 doorlopen.

6A4.2 Wonen boven winkels
De prestatie Wonen boven winkels staat op oranje omdat het project officieel liep tot 31-12-2017. Het voorstel voor verlenging is in de maak en zal snel na het zomerreces worden voorgelegd aan college en raad. Inhoudelijk is het nog steeds een uiterst zinvol project waar inmiddels 86 nieuwe woningen uit zijn voortgekomen en eind juli 2018 naar verwachting nog eens 11 woningen worden opgeleverd. Naast de toevoeging van nieuwe woningen verbetert ook de levendigheid van de binnenstad. Er zitten nog 7 projecten in de pijplijn die als ze doorgaan goed zijn voor circa 55 woningen. Wonen boven winkels is een project dat maar in beperkte mate te sturen is aangezien we afhankelijk zijn van de wil van pandeigenaren en huurders. In de regel weten deze ons te vinden op het moment dat een huurder vertrekt en/of een pand wordt verkocht. Leiden scoort goed met dit project ten opzichte van andere gemeenten zowel in aantallen als in snelheid en kosten (relatief laag). Inmiddels zijn er enkele andere gemeenten die onze methodiek willen gaan implementeren.

6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied
Deze prestatie is in de begroting 2018 opgedeeld in 5 onderdelen. Alleen het onderdeel 'Definitieve planuitwerking en contractvorming YNS-pand' krijgt een oranje stoplicht omdat Ymere haar besluitvorming nog niet rond heeft; NS en de gemeente Leiden wel. De verwachting is dat dit in het 3e kwartaal van 2018 plaats zal vinden. De overige vier onderdelen, locatie busstation, bouw Lorentz, planuitwerking en contractvorming Rijnsburgerblok (K34) en het fietsparkeren rondom Leiden Centraal krijgen allemaal een groen stoplicht.