Ga naar boven

Stedelijke ontwikkeling

Programmanummer

6

Commissie

Stedelijke Ontwikkeling

Portefeuille(s)

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Stedelijke ontwikkeling luidt:
De gemeente Leiden staat voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare, schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De meeste prestaties binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling 2018 krijgen een groen stoplicht in deze bestuursrapportage. De verwachting is dan ook dat de resultaten die bij de prestaties in de begroting zijn genoemd in bijna alle gevallen zullen worden behaald. Er wordt voortvarend gewerkt aan de vele produkten en projecten van dit programma; van ontwikkelen omgevingsvisie, het realiseren van vele projecten tot het tijdig verstrekken van vergunningen. Omdat de prestaties omgevingsvisie en omgevingswet met een groen stoplicht belangrijke onderwerpen zijn worden ze afzonderlijk toegelicht.De oranje stoplichten bij prestaties 6A4.2 Wonen boven winkels en 6A4.3 Ontwikkeling Stationsgebied worden vooroorzaakt door vertraging in de besluitvorming. Bij prestatie 6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed is een toelichting opgenomen over de voortgang van gemeentelijk vastgoed. Prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten omvat meerdere projecten. Een aantal zijn oranje en worden nader toegelicht.