Ga naar boven

Rapportage

Het netto resultaat per Programma
(- = voordeel)

Onderstaand is opgenomen een samenvattend overzicht van de resultaten per programma.
Voor een specificatie verwijzen we graag naar de toelichting per programma.

Resultaat per programma inclusief reservemutaties exclusief budgetoverhevelingen

Prg

Naam

2018

2019

2020

2021

1

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

2

Veiligheid

-

-

-

-

3

Economie en toerisme

-

-

-

-

4

Bereikbaarheid

-

-

-

-

5

Omgevingskwaliteit

345

-

-

-

6

Stedelijke ontwikkeling

106

-

-

-

7

Jeugd en onderwijs

-

-

-

-

8

Sport, cultuur en recreatie

-

-

-

-

9

Welzijn en zorg

-

-

-

-

10

Werk en inkomen

-

-

-

-

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-577

-

-

-

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

400

-

-

-

Resultaat te verrekenen met concernreserve

274

-

-

-

Resultaat per programma exclusief reservemutaties en budgetoverhevelingen

Prg

Naam

2018

2019

2020

2021

1

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

2

Veiligheid

-

-

-

-

3

Economie en toerisme

-17

-

-

-

4

Bereikbaarheid

3

-210

-334

-225

5

Omgevingskwaliteit

974

-25

-8

-8

6

Stedelijke ontwikkeling

941

-

-

-

7

Jeugd en onderwijs

38

-

-

-

8

Sport, cultuur en recreatie

296

-4

-4

-4

9

Welzijn en zorg

-

-

-

-

10

Werk en inkomen

-1.263

-372

-307

-290

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-244

-

-

-

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

400

-

-

-

Resultaat voor mutaties in reserves

1.129

-611

-654

-527

Mutaties in reserves

-855

611

654

527

Resultaat te verrekenen met concernreserve

274

-

-

-

In de tabel hieronder worden de budgetoverhevelingen per programma getoond, waarbij reservemutaties als totaalregel onderaan het overzicht worden getoond.

Budgetoverheveling per programma

Prg

Naam

2018

2019

2020

2021

1

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

2

Veiligheid

-

-

-

-

3

Economie en toerisme

-

-

-

-

4

Bereikbaarheid

-

-

-

-

5

Omgevingskwaliteit

-361

-

27

334

6

Stedelijke ontwikkeling

-

-

-

-

7

Jeugd en onderwijs

-

-

-

-

8

Sport, cultuur en recreatie

-

-

-

-

9

Welzijn en zorg

-

-

-

-

10

Werk en inkomen

-

-

-

-

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

-

-

-

-

Totaal budgetoverheveling (excl. reserves)

-361

-

27

334

Over te hevelen mutaties in reserves

-

-

-

-

Resultaat te verrekenen met reserve budgetoverheveling

-361

-

27

334