Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:

Vennootschapsbelasting 2018
Vooralsnog stelt de belastingdienst zich op het standpunt dat over het voordelig saldo woonboten en reclameopbrengsten vennootschapsbelasting (Vpb) moet worden betaald. Dat wordt door ons en andere gemeenten nog betwist. In de begroting is nog geen rekening mee gehouden met een bedrag aan te betalen Vpb. Het saldo op woonboten is nihil. Het positief saldo op reclameopbrengsten bedraagt naar verwachting € 320.000. Voor 2018 zal op basis van dit positieve saldo een bedrag van afgerond € 70.000 aan Vpb moeten worden betaald (tarief: 20% over de eerste € 200.000 en 25% over het overige deel).

Accountantskosten
De accountantskosten vallen over 2018 als gevolg van meerwerk bij controle jaarrekening € 90.000 hoger uit dan geraamd.

Vergroening energie
Van de gemeentelijke organisatie wordt in de lopende energietransitie een voorbeeldrol verwacht voor stad en regio. Als de gemeente van andere partijen verduurzaming verwacht, dan zal zij zelf ook stappen moeten zetten. De gemeentelijke organisatie is een grote organisatie in de stad, met een grote vastgoedportefeuille en een groot aantal werknemers. De voorgestelde verduurzaming van de inkoop van energie (groene stroom en gas) past bij de uitgangspunten van de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda 2016-2020. In de begroting is hiervoor vanaf 2019 extra budget opgenomen. Voor 2018 bedragen de extra kosten circa € 90.000.

Extern juridisch advies
Er is een centraal budget voor extern juridisch advies van € 230.075. Gelet op de reeds verwerkte boekingen en de nog te verwachten boekingen is het nu al zeker dat dit budget in 2018 ontoereikend is. De thans lopende juridische dossiers brengen meer kosten met zich mee dan voorzien. Het is de verwachting dat voor 2018 nog € 150.000 nodig zal zijn.

Budgetneutrale wijzigingen:

Digitalisering
Om aan te kunnen blijven sluiten bij alle maatschappelijke ontwikkelingen op I-gebied, moeten we niet alleen investeren in een goede basisstructuur maar ons ook blijvend innoveren. Om onze innovatiekracht te vergroten, zijn ten opzichte van de bestaande budget extra investeringen nodig. Daarom is voor 2018 een bedrag van € 998.000 beschikbaar gesteld voor vernieuwing van de werkplek en uitvoering van programma VRIS (Versterken Regionale I-Samenwerking). Dit bedrag bestaat uit een aantal componenten die in deze rapportage in het juiste begrotingsprogramma worden ondergebracht. Een bedrag van € 25.000 wordt toegevoegd aan programma 1 voor het beheer van een regionale applicaties en een bedrag van € 112.000 wordt toegevoegd aan de stelpost bedrijfsvoering op Algemene dekkingsmiddelen.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.