Ga naar boven

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doel

Prestatie

5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Opvang zwerfdieren

5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2.5 Aanleggen Singelpark

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen


5C1.2 Renoveren en herinrichten parken
Het project Morspark is vertraagd. Door een intensieve participatie in de ontwerpfase, problemen met de levertijd van materialen, onvoldoende uitvoerende capaciteit en het verhelpen van vandalisme en stormschade heeft geleid tot vertraging in de werkzaamheden en oplopende kosten. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een collegebrief.