Ga naar boven

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk
Met name basisfunctie 3, versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, en 4, het bevorderen van vrijwilligerswerk, zijn nog niet goed ingevuld. Het contactpunt voor vrijwillige inzet heeft nog niet kunnen werken aan verdere bekendmaking van mogelijkheden voor vrijwilligersondersteuning voor alle sectoren en
inzet op nieuwe vrijwilligersdoelgroepen, omdat er te weinig capaciteit voor beschikbaar was. Bij de eerste bestuursrapportage zijn er middelen toegekend zodat er in het derde kwartaal wel voldoende capaciteit kan worden ingezet om aan de basisfuncties 3 en 4 te kunnen werken.