Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Restant boekwaarde Boerhaavelaan 44
Op de activa locatie Boerhaavelaan 44 resteert een boekwaarde van € 38.282. Op deze locatie wordt nieuwbouw gerealiseerd. Dat betekent dat de restant boekwaarde afgeboekt moet worden. De afwaardering wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting voor hetzelfde bedrag.

Krediet Nota spelen en bewegen
Voor het oplossen van knelpunten door het verbeteren van bestaande speelvoorzieningen en het creëren van nieuwe speelplekken en speelaanleidingen is bij het vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage 2017 een krediet van € 546.000 beschikbaar gesteld. De investering voor het uitvoeringsplan spelen bedraagt € 287.638 en de kosten voor onderhoud en beheer zijn structureel € 17.224. Voorgesteld wordt om het krediet met € 287.638 te verlagen en de vrijval op de kapitaallasten als dekking te gebruiken voor het structurel onderhoud en beheer van de speeltuinen.

Kredieten onderwijshuisvesting
Op basis van het vigerende Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt voorgesteld om een krediet van € 4,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van 3 basisscholen Broekplein en een krediet van € 320.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding basisschool Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS). De bijbehorende kapitaallasten zijn meegenomen bij Kaderbrief 2019.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.