Ga naar boven

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doel

Prestatie

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

In het kader van het versterken van de buurtfunctie van speeltuin (RV15.00.10 en RV 13.80.00)

is geld beschikbaar gesteld voor de aanpassing van 8 speeltuingebouwen.

De verbouwing van 6 speeltuingebouwen zal einde dit jaar zijn afgerond.
De planvorming voor 2 speeltuinen, de Merendroom en Vijfhoven, is beheers- en bouwtechnisch complex, waardoor de uitvoering uitloopt. Bovendien wordt de verbouwing van het gebrouw SV Merendroom opgenomen in het integrale gebiedsplan van de Slaaghwijk en het plaatsen van een nieuw gebouw bij Vijfhoven in de integrale gebiedsvisie van Zuidwest.