Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Reserve programma Binnenstad
In 2018 wordt er € 16.700 teveel onttrokken aan de reserve programma Binnenstad. Dit wordt gecorrigeerd door het krediet voor programma binnenstad 2015-2018 met hetzelfde bedrag te verlagen.

Nabetaling Ondernemersfonds
Bij de oprichting van het Ondernemersfonds in 2005 is met het oog op mogelijke terugvorderingen gekozen 95% van de bijdrage in het lopende belastingjaar over te maken en een eventuele nabetaling of terugvordering te verrekenen met de overige 5% die 3 jaar later werd overgemaakt. In de praktijk is gebleken dat er geen sprake is geweest van terugvorderingen. Bovendien heeft het Ondernemersfonds een bufferkapitaal opgebouwd. Daarom is met het Ondernemersfonds afgesproken om met ingang van belastingjaar 2017 de geprognotiseerde bijdrage aan het Ondernemersfonds voor 100% uit te keren. Dit heeft tot gevolg dat er in 2018 een hoger bedrag gereserveerd zal moeten worden voor het Ondernemersfonds, namelijk de 100% van het lopende belastingjaar, en de 5% nabetaling van 2015 en 2016. De hogere bijdrage van € 70.000 wordt gedekt door opbrengsten OZB eigenaren- en gebruikers niet-woningen.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.