Ga naar boven

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

Toelichting doelenboom

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

Onderdeel Standplaatsen
De evaluatie is niet in de eerste helft van het jaar afgerond. Dit is vertraagd en wordt nu voor het einde van het jaar 2018 uitgevoerd. Op basis van de evaluatie wordt ook voor het einde van het jaar een nieuw standplaatsenplan opgesteld. Vervolgens zal deze worden geïmplementeerd. De verwachting is dat het vooral een update betreft en er geen grote nieuwe zaken of bijzonderheden worden opgenomen.

Onderdeel Verordening ligplaatsen bedrijfsvaartuigen
De verordening is niet eind 2017 maar op 21 juni 2018 vastgesteld en op 13 juli 2018 in werking getreden. Thans wordt gewerkt aan de implementatie en uitwerking van de verordening. Dit betreft onder meer het opstellen en laten vaststellen van de wachtlijst voor bedrijfsvaartuigen om zo invulling te kunnen geven aan het overgangsrecht van de verordening en de verdelingsytematiek voor nieuw uit te geven ligplaatsvergunningen voor bedrijfsvaartuigen. Bij dit laatste moet invulling worden gegeven aan de tijdens het vaststellen door de gemeenteraad aangenomen motie inzake een gewogen loting waarbij duurzaamheid en de plek op de wachtlijst meegenomen moet worden bij het opstellen van de criteria voor die gewogen loting. De implementatie van de verordening zal doorlopen tot in 2019.