Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:

Bodemverontreiniging kunstgrasvelden
Er moeten extra maatregelen worden getroffen (op basis van aanbevelingen RIVM) om verspreiding van rubbergranulaat vanaf kunstgras te beperken. Voorgesteld wordt om een krediet van € 128.500 beschikbaar te stellen met een kapitaallast van € 6.049. Daarnaast is vanaf 2019 structureel € 25.850 benodigd voor extra dagelijks onderhoud. Per saldo zal een bedrag van € 31.899 als structurele meerkosten worden meegenomen bij het opstellen van Programmabegroting 2019.

Budgetneutrale wijzigingen:

Aframen boekwaarde voetbalveld sportpark De Vliet
Voor de bouw van het Combibad de Vliet en de nieuwe ijshal moet een kunstgrasveld worden verwijderd. Er is onderzocht of het kunstgrasveld hergebruikt kan worden, maar de kosten hiervan vallen hoger uit dan eventuele nieuwbouw. Met de opbouw van het krediet voor het Combibad de Vliet is met de afwaardering van de boekwaarde (€ 164.870) van het kunstgrasveld geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om het krediet Combibad de Vliet met € 164.870 te verlagen waarbij de destijds geplande dotatie aan reserve afschrijvingen investeringenmet dit bedrag wordt verlaagd en als dekking wordt ingezet voor de afwaardering van het kunstgrasveld. De vrijval van de kapitaallasten van de afboeking van het kunstgrasveld wordt gebruikt om het krediet voor het Combibad de Vliet met een bedrag van € 215.000 op te hogen. Aangezien op het krediet van het kunstgrasveld al enige jaren wordt afgeschreven is het mogelijk om extra krediet op te nemen bij gelijkblijvende kapitaallasten (noodzakelijk om de verwijderingskosten van het kunstgrasveld te kunnen betalen).

Volkstuinen Zonneveld
Voor compensatie van ingeleverde volkstuingronden is in reserve Leefbaarheidsprojecten een bedrag van € 1,0 miljoen gereserveerd. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 is € 100.000 van de gereserveerde gelden beschikbaar gesteld voor de aanleg van de volkstuinen Zonnenveld. Inmiddels is gebleken dat de BTW niet terugvorderbaar is, maar kostprijsverhogend. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 21.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door een onttrekking aan reserve leefbaarheidsprojecten in wijken.

Onderhoud Pieterskerkgracht en Groene Steeg
In verband met noodzakelijk onderhoud aan de te verkopen panden Groenesteeg en Pieterskerkgracht moet aan voorziening Groot Onderhoud Sport een bedrag van € 110.000 worden gedoteerd. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de reserve grondexploitaties. Na verkoop zal hetzelfde bedrag terugvloeien naar reserve grondexploitaties.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.