Ga naar boven

Beleidsterrein 8C Sport

Doel

Prestatie

8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2018

8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen 

8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen 

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen (Marathon, Singelloop) door subsidiëring 

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies  

8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2018
De voorbereiding van de besluitvorming rond de drie sportaccommodatieprojecten vergt meer tijd dan was voorzien en opgenomen in de planning. Wij zullen uw raad in november van dit jaar een uitvoeringsbesluit Ijshal aanbieden, tezamen met een afzonderlijk voorstel inzake uitvoering van de bij RV 17.0119 Uitvoeringsbesluit Combibad op 15 februari 2018 aangenomen moties (o.a. inzake duurzaamheid en verenigingsruimte).


Wat betreft het Indoor Sportcentrum (ISC) zullen wij u, voorafgaand aan een uitvoeringsbesluit ISC, eerst een voortgangsbesluit voorleggen omtrent een aantal noodzakelijke richtinggevende uitspraken gericht op o.m. gebouwontwerp, duurzaamheid en locatie specifieke aspecten. Gelet op de huidige stand van diverse lopende deelonderzoeken verwachten wij u dit voorstel ultimo 2018 aan te kunnen bieden. Een uitvoeringsbesluit ISC staat daarmee gepland voor 2019.

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies  

Met het vaststellen van de programmabegroting is, conform het voorstel uit de kaderbrief 2017-2020, per kalenderjaar 2017 een reserve van € 500.000 ingesteld ten behoeve van sportstimulering. Van dit budget is nog zo’n € 300.000 beschikbaar (waarbij opgemerkt moet worden dat de laatste fase van het lopende jaar nog moet plaatsvinden). Deze middelen blijven voor het doel van deze regeling (het stimuleren van de sport) behouden.