Ga naar boven

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doel

Prestatie

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning

1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie

1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits

1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschappen, Rijk en Europa

1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie

1A2.9 Organiseren van medezeggenschap

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1A Bestuur

A2.4 Uitvoeren van concerncontrol
Voortgang accountantscontrole jaarrekening: de vaststelling van de jaarrekening 2017 heeft ernstige vertraging opgelopen door vertraging in de controlewerkzaamheden door accountant EY. De belangrijkste oorzaak is enerzijds dat de gemeentelijke jaarrekeningprocessen onvoldoende op orde zijn en anderzijds dat de accountant meer tijd nodig had om haar werkzaamheden goed uit te voeren. Deze accountant is overigens ook over het verslagjaar 2018 aan ons verbonden. In de Commissie voor de Rekeningen is deze materie uitgebreid besproken. Het college heeft op zich genomen om de fiscale processen beter in control te krijgen en om het afsluitproces (inclusief samenstelling jaarrekening en balansdossiers) te verbeteren. Een maal per kwartaal rapporteert het college hierover aan uw raad.

Uitvoering doorlichtingsonderzoeken en audits: zoals u bekend heeft ons college er dit jaar voor gekozen een aantal doorlopende onderzoeken uit 2017 af te maken. Daarnaast werken wij dit jaar aan een vernieuwde opzet die minder statisch is en meer past bij het principe van de lerende organisatie. In het vierde kwartaal bieden wij deze voorstellen aan aan de raad, als onderdeel van de financiële verordening.