Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Krediet Wijkcirculatie- en veiligheidsplan maatregelen binnenstad
Dit krediet wordt ingezet voor verkeersvoorzieningen in de hele stad naar aanleiding van meldingen uit de stad en voor verbetering van de verkeerssituatie bij werkzaamheden aan de weg (beheer). Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 is per abuis van de gevraagde € 883.415 een bedrag van € 83.415 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om nu de resterende € 0,8 miljoen uit het meerjareninvesteringsplan beschikbaar te stellen.

Krediet verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal
De planvoorbereiding alsmede de uitvoering van het project verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal hebben vertraging opgelopen. Daarnaast zijn er een aantal noodzakelijke onvoorziene werkzaamheden ten behoeve van dit project uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een tekort van € 20.000. Voorgesteld wordt om het tekort te dekken door het krediet 'aanpak black spots' met hetzelfde bedrag te verlagen.

Krediet Uitbreiding Betaald Parkeren
De Uitbreiding Betaald Parkeren is in vier fases afgerond. Bij het in goede banen leiden van het project is extra inzet ingezet van interne medewerkers. Hierbij ging het om medewerkers van communicatie, Projectbureau, beleid en de technische dienst. Daarnaast moesten alle parkeerautomaten op de juiste stroomaansluitingen worden aangesloten. Bij de opstart van het project was echter gekozen voor aansluitingen op het openbare verlichtingsnet, die uiteindelijk niet voldoende stroom gaven aan de parkeerautomaten, zodat tijdens de eerste fase van de Uitbreiding Betaald Parkeren alle automaten op huisaansluitingen zijn overgezet. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van € 67.096 op het krediet. Deze overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan reserve Parkeren voor hetzelfde bedrag.

Voorbereidingskrediet HOV centrumroute Gouden Balbrug
Verbetering van de doorvaarbaarheid van de binnenstad van Leiden wordt al langere tijd nagestreefd. Leiden ontpopt zich steeds meer als waterstad. Om dat te bereiken worden kansen benut indien die zich aandienen bij reeds geplande investeringen. Bij de herinrichting van de Langegracht ontstaat zo’n kans. Door het doorvaarbaar maken van de Gouden Balbrug ontstaat een rechtstreekse verbinding vanuit de richting van de Kagerplassen naar het stadscentrum. Watertoerisme neemt in omvang toe, dat is ook al te merken in de Leidse wateren. Het fijnmaziger maken van het waternetwerk draagt bij aan een betere verdeling van het vaarverkeer. Het spreekt voor zich dat hoe ruimer de doorvaart is des te meer schepen van de route gebruik kunnen maken. Aan de andere kant is het verruimen van de doorvaart gelimiteerd door de eisen die worden gesteld door het wegverkeer en de eisen vanuit de aansluitende omgeving en panden. Een beweegbare brug op deze locatie is overigens niet aan de orde. Deze locatie is ook markant gelegen in de noord-zuid fietsroute van en naar het stadscentrum. Die functie zal naar verwachting de komende jaren belangrijker worden. Door het inpassen van een stadsbrug ontstaat in de Centrumroute een kans voor een ruimtelijke verbijzondering. Bovendien kan in navolging van het St. Jorisplein en het plein aan de Pelikaanstraat deze locatie verkeersveiliger worden ingericht. In de studie van de komende tijd zal gezocht worden naar een optimalisatie van de inpassing. Voorgesteld wordt om een voorbereidingskrediet van € 661.000 beschikbaar te stellen voor het voorbereiden en het maken van een ontwerp voor de Gouden Balbrug en dit te dekken vanuit het meerjareninvesteringsplan waarin een investering van € 3,5 miljoen is opgenomen voor het aanleggen van de Gouden Balbrug.

Krediet HOV Centrumroute Deeltrace Jan van Hout/Levendaal
Zoals in de Decemberwijziging 2017 is aangegeven zijn er hogere plankosten bij krediet HOV Centrumroute - deeltrace Jan van Hout/Levendaal door veel personeelswijzigingen en tijdsdruk waarmee de voorbereiding en de uitvoering was belast (in verband met de planning van de Garenmarkt). Gezien de complexiteit konden ook niet alle werkzaamheden meteen worden uitgevoerd. Deze worden nu op een later moment uitgevoerd. Om betreffende werkzaamheden uit te voeren moet het krediet met € 300.000 worden verhoogd. Voorgesteld wordt om deze ophoging te dekken uit de 4e fase deeltrace Schuttersveld. Dit najaar wordt onderzocht of het resterende krediet voldoende is voor de aanleg van de vervolg trace's Cenrumroute in verband met de hogere kosten voor verkeersregelaars en marktwerking (de prijzen stijgen harder dan de gehanteerde indexering). Mogelijk volgt hier een extra aanvraag voor de HOV centrumroute in de Kaderbrief 2020 uit.

Krediet St. Jorissteeg en Jan van Hout/Levendaal
In de Eerste Bestuursrapportage 2018 is de financiele bijdrage vanuit de kredieten voor groot onderhoud van het Cluster Beheer voor het project HOV Jan van Hout/Levendaal omgezet naar een kredietverhoging bij dit project en een kredietverlaging bij het Cluster Beheer. De investering voor de St. Jorissteeg behoort echter bij het uitvoeringsbesluit Hooigracht, het werk aan de St. Jorissteeg wordt met het project HOV Hooigracht uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het krediet St.Jorissteeg met € 46.625 te verhogen en het krediet Jan v. Hout/Levendaal met hetzelfde bedrag te verlagen. Daarnaast is de bijdrage uit de voorziening voor onderhoud Lammenschans geen financieel onderdeel meer van het krediet Jan van Hout/Levendaal terwijl dit onderhoud aan de Lammenschansweg wel meegenomen is in de werkzaamheden van het project HOV Jan van Hout/Levendaal. Voorgesteld wordt het krediet Jan v. Hout/Levendaal met € 57.000 te verhogen en dit te dekken met een bijdrage van het Cluster Beheer.

Krediet verkeersvoorzieningen Kennedylaan
Op verzoek van Hoogvliet Beheer wordt het parkeerareaal bij het winkelcentrum aan de Kennedylaan uitgebreid. Concreet door 6 parkeervakken toe te voegen en een parkeerstrook in de Kennedylaan te verbeteren qua inrichting, zodat deze beter benut gaat worden. Het krediet 'kleine verkeerskundige voorzieningen' wordt verhoogd met een bedrag van € 29.000, gelijk aan de te ontvangen bijdrage van Hoogvliet.

Krediet kleine verkeerskundige voorzieningen
In 2018 is een subsidie ad € 24.375 ontvangen van de provincie voor 'gedragsbeïnvloeding verkeer (2017)'. Van dit budget zijn de volgende maatregelen uitgevoerd: Verbeteren verkeerssituatie (gedragsbeïnvloeding): Teamalert Streettalk, Verbeteren verkeerssituatie (Infrastructuur): Smaragdlaan drempels, Ongevallenlocatie Koninginnelaan en Charley Toorop, - School-/thuisroute - School op Seef - Infrastructuur: Houtkwartier. Voorgesteld wordt om de baten en lasten van het krediet 'kleine verkeerskundige voorzieningen' te verhogen met het bedrag van € 24.375.

Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad
In Decemberwijziging 2017 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van tijdelijke fietsbeugels op zaterdag voor het fietsparkeren voor de komende 3 jaar. Dit budget blijkt niet toereikend. Voorgesteld wordt om vanuit het krediet van de herinrichting Haarlemmerstraat een aanvullend bedrag van € 19.060 beschikbaar te stellen. Betreffende kosten mogen niet worden geactiveerd. Het krediet voor de Herinrichting Haarlemmerstraat wordt met € 19.060 verlaagd en de dotatie in de reserve Afschrijving Investeringen voor de kapitaallasten wordt met hetzelfde bedrag afgeraamd.

Krediet haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Haarlemmerstraatgarage
De Haarlemmerstraatparkeergarage is inmiddels bijna 30 jaar oud en vertoont leeftijdsgebreken die een hoogwaardige renovatie noodzakelijk maken. Daarnaast spelen in het gebied rond de Haarlemmerstraatgarage twee grote ruimtelijke ontwikkelingen die een beroep doen op de parkeercapaciteit van de Haarlemmerstraatgarage. Deze ontwikkelingen zijn de herinrichting van de Hooigracht in het kader van de Centrumroute en de herontwikkeling van de Kaasmarkt. De herinrichting van de Hooigracht zorgt ervoor dat er 54 parkeerplaatsen (vergunninghouders) op straat verdwijnen en opgevangen moeten worden in de Haarlemmerstraatgarage. Bij de beoogde planontwikkeling van de Kaasmarkt blijft een parkeervraag over van 23 parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Ook deze vergunninghouderplaatsen moeten, vanwege loopafstanden, in deze garage opgevangen worden. De Haarlemmerstraatgarage heeft nu een capaciteit van 269 parkeerplaatsen. De Haarlemmerstraatgarage kan met maximaal drie verdiepingen worden uitgebreid, waarbij iedere verdieping circa 30 parkeerplaatsen heeft. De garage was een bezoekersgarage maar zal hierdoor ook een bewonersgarage worden. Voorgesteld wordt om een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Haarlemmerstraatgarage. De dekking zal plaatsvinden door een onttrekking van hetzelfde bedrag aan de reserve parkeren.

MEAS-locatie
Op de hoek Vijf Meilaan - Rooseveltstraat wordt op de plek van het voormalig tankstation een bouwplan gerealiseerd: de MEAS-locatie. Voor de inrichting van de groenstructuur wordt het krediet 'MEAS locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan' met een bedrag van € 32.000 verhoogd. De kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking van hetzelfde bedrag aan reserve Stedelijke Ontwikkeling en dotatie aan reserve afschrijvingen investeringen. De rentelasten van € 544 worden in mindering gebracht op de prestatie geldleningen.

Krediet Einsteinweg
Het project Einsteinweg (wegvak 5B) is gerealiseerd in samenwerking met Universiteit Leiden. Vanwege de samenhang met het OBSP (openstellen Ehrenfestweg) was er sprake van een beperkte tijd waarin de realisatie plaats moest vinden. Na opening van de weg is de scope uitgebreid met het verleggen van het fietspunt bij de kruising Ehrenfestweg/Einsteinweg omwille van de verkeersveiligheid voor met name fietsers en het doortrekken van het vrijliggende fietspad tot de Niels Bohhrweg (wegvak 4). Inmiddels zijn door Universiteit Leiden ('penvoerder' voor deze twee werken) alle kosten in beeld gebracht en blijkt er in het totale project Einsteinweg een overschrijding van de totaal beschikbare (plan)kosten. Met de universitieit is een verdeling afgesproken van de kosten. Voor een (groot) deel betaalt de Universite dus de overschrijding, voor een deel komt deze ten laste van de gemeente Leiden. Voorgesteld wordt om het krediet Einsteinweg te verhogen met € 100.000 en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 3.500 te dekken uit de gereserveerde middelen in het meerjareninvesteringsplan onder programma 4 bereikbaarheid, prestatie 4C104 (project centrale infrastructuur LBSP).

Actualisatie meerjarige exploitatiebegroting en investeringskredieten fietsparkeren Stationsgebied
Bij het uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok K 1,2,5 (RB 13.0114) is structureel exploitatiebudget voor de fietsenstalling Rijnsburgerblok beschikbaar gesteld. Bij het besluit over de Kaderbrief 2016 is - op basis van de business-case fietsparkeren stationsgebied - een meer actuele exploitatie van de fietsenstalling Rijnsburgerblok begroot waardoor de exploitatie van het uitvoeringsbesluit uit 2013 kan vervallen. Dit geeft in 2018 een gering voordeel van € 7.100 en vanaf 2019 een structureel nadeel van € 25.000. Bij het uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok K 1,2,5 is ook een krediet beschikbaar van in totaal € 6,4 miljoen voor stichtings- en inrichtingskosten van de fietsenstalling. Hiervan wordt bij oplevering van de fietsenstalling (naar verwachting begin 2019) een bijdrage betaald door Prorail van € 3,2 mln. De bijdrage van Prorail wordt bij deze bestuursrapportage opgenomen in het krediet. Het effect hiervan is dat de jaarlijkse kapitaallasten die opgenomen zijn in de meerjarenbegroting voor een deel kunnen worden verlaagd. Dit geeft voor de meerjarenbegroting een voordelig effect door lagere lasten. In de begroting is rekening gehouden met een hogere onttrekking voor dekking van deze kapitaallasten uit de reserve fietsenstalling station. Deze kan ook komen te vervallen. Dit geeft in 2018 een gering voordeel, in 2019 een nadeel van € 97.000 oplopend tot een bedrag van € 122.600 vanaf 2021. In 2018 wordt het voordeel van beide actualisaties en vanaf 2019 de nadelen verrekend met de stelpost kapitaallasten. Deze stelpost is bedoeld om eventuele correcties op kapitaallasten met een financieel effect gedurende het jaar op te vangen. Bij het opstellen van de eerstvolgende kaderbrief worden deze betrokken in de berekening van het nieuwe meerjarenbeeld voor de kapitaallasten.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.