Ga naar boven

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 Rijnlandroute

4C1.3 No Regret - Maatregelen LAB71

4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park

4C1.5 Leidse Ring Noord

4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

4C1.5 Leidse Ring Noord
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren dient het doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en stedelijke kernen te rijden. Hiervoor wordt de ringweg rond de agglomeratie ontwikkeld: onderdeel van deze ring is de Leidse Ring Noord. Het project Leidse Ring Noord bereidt maatregelen voor die de doorstroming op en naar de ring bevorderen. De wegen die de noordzijde van de Leidse Ring vormen zijn Oude Spoorbaan, Engelendaal, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan. De gemeenteraden van zowel Leiden als Leiderdorp hebben in juli 2016 het Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld. De veranderingen in de verkeerskundige inzichten, de aansluitende gebiedsontwikkelingen en bijv. de plaatsbepaling van busstation, leiden tot wijziging van de verkeerskundige uitgangspunten en maken een actualisatie van het kaderbesluit noodzakelijk. In het najaar van 2018 worden de tracédelen van de LRN gelegen ter hoogte van de gebiedsontwikkelingen Kooiplein (Willen de Zwijgerlaan) en het Stationsgebied (Schipholweg) gezamenlijk en integraal uitgewerkt. Deze uitwerking zal gezamenlijk met overige tracédelen in 2019 ter besluitvorming worden aangeboden. Door het proces aangepast vorm te geven zal dit naar verwachting geen grote gevolgen voor de planning van de realisatie van deze tracédelen Engelendaal en Plesmanlaan.