Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers: 

Bijstand (BUIG)
In april heeft het ministerie van SZW het voorlopige BUIG-budget 2019 neerwaarts bijgesteld. Het budget wordt structureel verlaagd met € 1,7 miljoen. Eind september zal SZW het definitieve BUIG-budget 2019 vaststellen. Het beschikbare uitgavenbudget voor de bijstand bestaat uit het rijksbudget plus een gemeentelijke bijdrage. Op basis van de uitgaven t/m april wordt een incidenteel voordeel van € 2,7 miljoen op de bijstandsuitgaven verwacht in 2019. Per saldo ontstaat een incidenteel voordeel van € 1,0 miljoen in 2019. Het uitgavenbudget vanaf 2020 wordt verlaagd met € 1,7 miljoen.

Budgetneutrale wijzigingen:


Vroegsignalering
Bij de start van het schuldhulpverleningsproject vroegsignalering was gehoopt op een bijdrage van de woningcorporaties van in totaal € 189.086. Deze bijdrage zal in 2019 niet worden ontvangen. Baten en lasten worden nu budgetneutraal afgeraamd.

Minimabeleid/bijzondere bijstand
Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 werd er vanuit gegaan dat de declaratieregeling per 2019 zou zijn afgeschaft. Later in het proces is besloten om de declaratieregeling te verlengen met een half jaar (een extra last van € 750.000). Daarnaast nemen de kosten voor sociaal-medische kinderopvang en bewindvoering toe. De overige kosten bijzondere bijstand in het eerste kwartaal van 2019 zijn gedaald, net als de uitvoeringskosten (als gevolg van het afschaffen van de declaratieregeling per 1 juli 2019). Er wordt voor 2019 nog rekening gehouden met € 60.000 aan bovenformatieve kosten. Het tekort voor 2019 wordt per saldo ingeschat op € 0,9 miljoen. Omdat minimabeleid/bijzondere bijstand onderdeel uitmaakt van het sociaal domein en er geen bijsturing mogelijk is voor het jaar 2019 zal het tekort worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.

Implementatie Suite sociaal domein 2e fase
De kosten van de implementatiefase van de Suite sociaal domein zijn nu beter in beeld. In 2018 was reeds € 338.000 opgenomen voor de 1e fase. Voor de 2e fase is een bedrag van € 425.000 nodig. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. De suite zal na volledige implementatie de uitkerings-, de schuldhulpverlenings- en de WMO-administratie bevatten.

Leerwerkbedrijf (DZB)
Als ambitie is de geraamde omzet bij het Leerwerkbedrijf aanzienlijk verhoogd. Dit is mede ingegeven door verbeteringen in de bedrijfsvoering, door de huidige gunstige economische ontwikkelingen en doordat steeds meer organisaties zich willen profileren als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Wij onderhandelen voortdurend met onze opdrachtgevers over het rendement. Dankzij een nieuwe opdrachtgever kunnen wij bestaande capaciteit (m2) inzetten die de afgelopen jaren onbenut is gebleven. Daarnaast wordt in 2020 een eenmalige opbrengst verwacht van € 270.000 als compensatie voor de in afgelopen jaren uitbetaalde transitievergoeding aan WSW-personeel. Personeel dat als gevolg van arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, heeft namelijk vanaf 1 januari 2015 recht op een transitievergoeding. Deze door DZB uitbetaalde vergoedingen, worden door het UWV met terugwerkende kracht gecompenseerd, uitgegaan wordt van 50%. Tevens zijn de lasten en baten binnen het Leerwerkbedrijf geactualiseerd die samenhangen met de verwachte omvang van de verschillende doelgroepen. Sinds de Participatiewet stromen geen WSW’ers meer in. Personen uit de andere doelgroepen worden via de Stichting Participatiewerk Regio Leiden gedetacheerd bij het Leerwerkbedrijf. Deze instroom ligt lager dan in 2015 gepland en veel lager dan de uitstroom van WSW’ers, waardoor de bedrijfsvoering onevenwichtig wordt. Om dit te voorkomen wordt vanaf 2020 ingezet op instroom van personen (60 fte’s) door de doelgroepen te verbreden. Ook wordt in de periode 2019 tot en met 2022 een jaarlijks budget van € 500.000 geraamd voor innovatieve projecten. Deels betreft dit projecten gericht op een verdere optimalisering van de bedrijfsvoering. Daarnaast doen we onderzoek naar en de invoering van technologische hulpmiddelen. De gedachte hierbij is dat bijvoorbeeld personen met een jaarlijkse verminderde gezondheid langer inzetbaar blijven. Of de begeleiding bij de bediening van apparatuur wordt (gedeeltelijk) overgenomen door persoonlijke instructies vanuit technologische hulpmiddelen. Het innovatieve budget wordt gedekt uit de reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW. De reserve zal worden gevoed met het geraamde voordeel in 2020 en 2021 (€ 123.000 per jaar).

ESF-project Leidse inburgering
De totale projectkosten van een 'lang leven leren' zijn € 400.000 verdeeld over 2019 en 2020. Het project wordt gefinancierd vanuit de reserve Sociaal Domein. De te ontvangen Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie zal worden gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein. De ESF-subsidie bedraagt maximaal € 190.000. Een co-financiering is vereist van € 190.000. Gekozen is voor een co-financiering van € 210.000 omdat de ervaring leert dat een deel van te verantwoorden kosten niet aan de ESF-normen zal voldoen.