Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:Brandkranen
De gemeente Leiden heeft een onderhoudscontract met Dunea voor het onderhoud van de brandkranen. De afgelopen jaren heeft Dunea achterstallig onderhoud aan de brandkranen weggewerkt. Hiervoor is bij de Kaderbrief 2016 budget beschikbaar gesteld. In de tussentijd is vanuit de Veiligheidsregio in samenwerking met de gemeenten, brandweer en drinkwaterbedrijven gekeken naar de toekomst van bluswatervoorziening. Eind vorig jaar zijn hiervan de resultaten vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de VRHM. Eén van de conclusies is dat brandkranen op het drinkwaternet een belangrijke blusvoorziening blijven, aangevuld met watertankwagens. Hierdoor kan de brandweer met minder brandkranen af. Het komende jaar wordt het aantal brandkranen dat beschikbaar is voor de brandweer volgens het nieuwe beleid teruggebracht. Het verwijderen van de brandkranen die niet langer nodig zijn voor de brandweer is erg kostbaar. Daarom blijven deze voorlopig zitten maar kunnen ze af met minder intensief en kostbaar onderhoud. Het huidige onderhoudsbudget is onvoldoende om het onderhoud aan de brandkranen uit te kunnen voeren. Voor 2019 wordt eenmalig budget van € 60.000 gevraagd voor het reguliere onderhoud van alle brandkranen.

Budgetneutrale wijzigingen:Niet van toepassing.