Ga naar boven

Beleidsterrein 6C Wonen

Doel

Prestatie

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Nota Wonen

6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Regionale woonagenda en woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie

6C3.3 Groenoordhallen e.o.

6C3.4 Oude Kooi.

6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen

6C1.4 (Laten) Uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

Van de in totaal 17 projecten die onder deze prestatie vallen krijgen een aantal geen groen stoplicht.

Oranje stoplicht:

  • Dieperhout

Deelplan ROC-locatie is circadrie maanden vertraagd door te late leveranties van bouwmaterialen en aanleg van de openbare ruimte.

  • Onderzoek nieuwbouw Universiteit Leiden Witte Singel / Doelencomplex

In het eerste kwartaal van 2018 is de gemeente gestart met het participatietraject voor de ontwikkeling van een stedenbouwkundigplan (SP) en beeldkwaliteitsplan (BKP) Humanities Campus. Dit werd georganiseerd middels klankbordgroepen. Voor het participatietraject en de planvorming was echter meer tijd nodig dan vooraf werd ingeschat. Dit traject is daarom in maart 2019 afgerond. Het college heeft in maart 2019 het besluit genomen het SP en BKP ter inzage te leggen en zal na de inzagetermijn het definitief SP en BKP vaststellen. Daarna volgt de besluitvorming richting de raad. Behandeling in de raad staat gepland in het vierde kwartaal van 2019.

  • Rijndijk / hoek Haagse Schouwweg

Vertraging van zes maanden als gevolg van invoering van verklaring van geen bedenkingen door de raad t.b.v. de ter visie legging van het bouwplan en door indiening van zienswijzen.

  • Turkoois

Er is vertraging opgetreden omdat partijen geen overeenstemming konden bereiken over de Nota van Uitgangspunten. Inmiddels is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld door de Gemeenteraad en wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan.

6C3.3 Oude Kooi
De uitvoering zal naar verwachting in september beginnen. Vertraging is ontstaan door een forse stijging van de bouwkosten waardoor de Sleutels nog geen besluit heeft genomen.