Ga naar boven

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel

Prestatie

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen MPG 2018 en Vermogensbeheer grondexploitaties 2018-2022

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
De prestatie krijgt een groen stoplicht. Omdat is toegezegd dat over de voortgang van het beleidskader vastgoed (BKV) wordt gerapporteerd via de planning en control cyclus volgt hierover aanvullende informatie.

Er wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van het vastgoed. Nadat vorig jaar een aantal gymzalen zijn verduurzaamd worden nu plannen uitgewerkt om negen gebouwen te verduurzamen. Het betreft de volgende gebouwen: Stadsgehoorzaal, Schouwburg, Milanenhorst 193, Parkzicht 100, Rooseveltstraat 4A, Slachthuislaan 25, Topaaslaan 19 en Zaanstraat 126. Het merendeel van de werkzaamheden bestaat uit het isoleren van gevels, daken, toepassen van dubbel glas en het aanbrengen van zonnepanelen. De meeste gebouwen krijgen een energielabel A maar minimaal een energielabel C (met uitzondering van monumenten). Door het verduurzamingsplan wordt bespaard op energielasten en wordt ook de CO2 uitstoot beperkt. Bij deze bestuursrapportage en Kaderbrief 2020-2023 wordt voorgesteld om voor de verduurzaming kredieten beschikbaar te stellen. De volgende stap is om afspraken in te plannen met de huurders en gebruikers om de verduurzamingsplannen te bespreken.

Tevens zijn we bezig met het opstellen van een routekaart voor de verduurzaming van het vastgoed. De routekaart geeft de ambitie aan hoe we het vastgoed kunnen verduurzamen op de langere termijn. In de routekaart wordt een aantal scenario’s geschetst en als voorkeursvariant willen we graag een ambitieuze variant voorstellen om Paris Proof te worden.

Met betrekking tot het onderhoud van het vastgoed hebben we een jaarplan 2019 vastgesteld. Dit jaarplan is gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan. In het jaarplan is vastgelegd welk onderhoud in 2019 aan welke panden wordt uitgevoerd. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren vanuit raamcontracten.

Er is al veel vastgoed verkocht dat niet beleidsmatig wordt ondersteund. We zijn nu nog bezig met de verkoop van een aantal panden. Dit zijn veelal herontwikkelingslocaties waarvoor eerst de benodigde bestemmingswijzigingen moeten worden geregeld.