Ga naar boven

Stedelijke ontwikkeling

Programmanummer

6

Commissie

Stedelijke Ontwikkeling

Portefeuille(s)

Duurzame verstedelijking, Ruimte en Wonen

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Stedelijke ontwikkeling luidt:
De gemeente Leiden staat voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare, schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Het programma Stedelijke Ontwikkeling bestaat uit 24 verschillende prestaties. Hiervan krijgt het merendeel, 21 prestaties, een groen stoplicht omdat de resultaten die zijn genoemd in de begroting 2019 naar verwachting zullen worden gehaald. Aan vele prestaties wordt voortvarend en intensief gewerkt. Een goed voorbeeld hiervan is de implementatie van de Omgevingswet; samen met partners wordt onder andere gewerkt aan instrumentarium Omgevingswet, aan digitalisering, aan processen en organisatie en aan participatie en communicatie. Bij drie prestaties is sprake van een oranje stoplicht. Vertraging bij onderdelen van het Stationsgebied, bij project Oude Kooi en bij een aantal woningbouwprojecten is hiervan de oorzaak. Bij de verschillende prestaties wordt dit nader toegelicht.