Ga naar boven

Rapportage

Het netto resultaat per Programma
(- = voordeel / bedragen x € 1.000,-)

Onderstaand is opgenomen een samenvattend overzicht van de resultaten per programma incl. en exclusief reserves. Voor een specificatie verwijzen we graag naar de toelichting per programma.

Hieronder de tabel met de resultaten per programma inclusief de verrekeningen met reserves.

Prog

Onderwerp

2019

2020

2021

2022

programma's incl. reserves

1

resultaat Bestuur en dienstverlening

590

-

-

-

2

resultaat Veiligheid

60

-

-

-

3

resultaat Economie

-

-

-

-

4

resultaat Bereikbaarheid

-

-

-

-

5

resultaat Omgevingskwaliteit

1.764

-

-

-

6

resultaat Stedelijke ontwikkeling

827

-

-

-

7

resultaat Jeugd en onderwijs

1.359

-

-

-

8

resultaat Cultuur, sport en recreatie

-589

-

-

-

9

resultaat Maatschappelijke ondersteuning

-

-

-

-

10

resultaat Werk en inkomen

-1.000

-

-

-

11

resultaat Algemene dekkingsmiddelen

-7.274

-

-

-

12

resultaat Overhead, Vpb en onvoorzien

690

-

-

-

resultaat te storten in de concernreserve

-3.573

-

-

-

Hieronder de tabel waarin de resultaten per programma zijn weergegeven exclusief de verrekeningen met reserves; deze verrekeningen staan onderaan in totalen.

Prog

Onderwerp

2019

2020

2021

2022

programma's excl. reserves (m.u.v. de techn. wijzigingen)

1

resultaat Bestuur en dienstverlening

590

-

-

-

2

resultaat Veiligheid

60

-

-

-

3

resultaat Economie

4

resultaat Bereikbaarheid

750

71

68

68

5

resultaat Omgevingskwaliteit

2.681

-159

5

5

6

resultaat Stedelijke ontwikkeling

1.048

242

184

183

7

resultaat Jeugd en onderwijs

3.655

-

41

41

8

resultaat Cultuur, sport en recreatie

-

-

-

-

9

resultaat Maatschappelijke ondersteuning

3.694

75

-

-

10

resultaat Werk en inkomen

1.027

-

-

-

11

resultaat Algemene dekkingsmiddelen

-600

-

-

-

12

resultaat Overhead, Vpb en onvoorzien

890

-

-

-

Resultaat voor mutatie in reserves

13.795

229

298

297

Mutaties in de reserves

-17.368

-229

-298

-297

resultaat te storten in de concernreserve

-3.573

-

-

-

Hieronder een uiteenzetting van de verrekeningen met de reserves (specificatie van het onderdeel reserves uit de begrotingswijziging zoals opgenomen in het Raadsvoorstel.

Reserve

nr

Onderwerp

Storting/onttrekking

2019

2020

2021

2022

Concernreserve

11.18

Dotatie concernreserve

Onttrekking reserve

1.600.000

-

-

-

13.01

Egalisatie resultaat met concernreserve

Onttrekking reserve

3.571.000

-

-

-

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

10.04

Dekking onttrekking reserve DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Onttrekking reserve

-500.000

-

-

-

Reserve afschrijvingen investeringen

04.04

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

Onttrekking reserve

-

-1.023

-1.033

-1.044

Krediet fietsenstalling Lorentz

Storting reserve

50.000

-

-

-

04.23

Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen

Onttrekking reserve

-

625

625

625

05.29

Krediet Singelpark Bruggen

Onttrekking reserve

-

-

-5.277

-5.277

Storting reserve

158.000

158.667

-

-

06.04

Krediet Verbouwing Het Gebouw

Onttrekking reserve

-

-7.563

-7.563

-7.563

Storting reserve

151.250

-

-

-

07.07

Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen

Onttrekking reserve

-

-

-41.250

-41.250

Storting in reserve afschrijvingen investeringen

Storting reserve

1.650.000

-

-

-

11.02

Onderuitputting kapitaallasten 2019

Onttrekking reserve

768.272

-

-

-

11.17

Mutatie agv schuif 2

Onttrekking reserve

-8.095.889

-

-

-

Reserve bedrijfsvoering plankosten

11.12

Krediet plankosten

Onttrekking reserve

-274.038

-

-

-

Reserve budgetoverheveling

09.09

Dekking onttrekking reserve budgetoverheveling

Onttrekking reserve

-

-75.000

-

-

Project DOOR, budgetoverheveling

Storting reserve

75.000

-

-

-

Reserve duurzame verstedelijking

04.10

Krediet autoluwe Binnenstad

Storting reserve

-

-17.500

-17.375

-17.250

04.11

Krediet 'Fiets op 1'

Storting reserve

-

-29.750

-29.538

-29.325

04.13

Voorbereidingskosten Duurzame Mobiliteit

Onttrekking reserve

-535.000

-

-

-

04.14

Krediet Zoeterwoudseweg fietsroute

Storting reserve

-

-22.750

-22.588

-22.425

05.15

Afwegingskader Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Onttrekking reserve

-50.000

-

-

-

05.20

Onderzoek Klimaatadaptatie (dekking reserve Duurzame Verstedelijking)

Onttrekking reserve

-75.000

-

-

-

05.22

Klimaatadaptatie - stimulering woningbouwcorporaties

Onttrekking reserve

-50.000

-

-

-

05.24

Klimaatadaptatie - stimulering bewoners

Onttrekking reserve

-50.000

-

-

-

05.40

Reserve Duurzame Verstedelijking

Onttrekking reserve

-800.000

-

-

-

06.02

Dotatie reserve Duurzame Verstedelijking

Storting reserve

577.069

-

-

-

06.05

Energietransitie - aardgasvrije stad

Onttrekking reserve

-250.000

-

-

-

06.06

Energietransitie - energiebesparing

Onttrekking reserve

-17.500

-

-

-

06.08

Organisatie energietransitie

Onttrekking reserve

-300.000

-

-

-

06.09

Krediet Infra Rhijnvreugd

Storting reserve

-

-65.608

-65.139

-64.671

06.15

Krediet Verduurzaming vastgoed fase 1

Storting reserve

-

-112.482

-111.226

-109.971

Reserve economische impulsen Kennisst

07.07

Dekking onttrekking reserve economische impulsen Kennisst P3

Onttrekking reserve

-1.650.000

-

-

-

Reserve fietsenstalling station

04.03

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

Onttrekking reserve

-100.000

-

-

-

04.04

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

Onttrekking reserve

-50.000

-

-

-

04.05

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

Onttrekking reserve

-75.145

-

-

-

Reserve flankerend beleid

T14

Onttrekking reserve flankerend beleid

Onttrekking reserve

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

Reserve grondexploitaties

06.01

dekking onttrekking reserve grondexploitaties P6

Onttrekking reserve

-25.000

-

-

-

06.04

dekking onttrekking reserve grondexploitaties P6

Onttrekking reserve

-151.250

-

-

-

06.10

dekking Onttrekking reserve grondexploitaties P6

Onttrekking reserve

-75.000

-56.000

-

-

06.11

dekking onttrekking reserve grondexploitaties P6

Onttrekking reserve

-50.000

-

-

-

T15

Formatie beleidsmedewerker erfpacht

Onttrekking reserve

-85.193

-85.193

-85.193

-85.193

Reserve herontw. Stationsgebied eo

05.37

Polderdaken bouwtoren Rijnsburgerblok Lorentz

Onttrekking reserve

-50.000

-

-

-

Reserve Informatisering

12.09

Dekking onttrekking reserve Informatisering AD

Onttrekking reserve

-200.000

-

-

-

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016

06.20

dekking onttrekking reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

Onttrekking reserve

-80.000

-

-

-

Reserve onderwijshuisvesting

07.08

Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting

Onttrekking reserve

-150.000

-

-

-

Reserve parkeren

04.02

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

Onttrekking reserve

-39.675

-

-

-

11.02

Onderuitputting kapitaallasten 2019

Onttrekking reserve

612.688

-

-

-

Reserve Pieterskerk

08.12

Reserve Pieterskerk

Onttrekking reserve

-588.667

-

-

-

Reserve sociaal domein

07.06

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7

Onttrekking reserve

-1.796.000

-

-

-

07.09

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7

Onttrekking reserve

-350.000

-

-

-

09.01

Bijsturing sociaal domein

Storting reserve

400.000

-

-

-

09.03

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9

Onttrekking reserve

-787.424

-

-

-

09.04

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9

Onttrekking reserve

-1.104.266

-

-

-

09.05

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9

Onttrekking reserve

-1.778.096

-

-

-

09.06

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9

Onttrekking reserve

-500.000

-

-

-

10.02

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10

Onttrekking reserve

-902.000

-

-

-

10.05

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10

Onttrekking reserve

-425.000

-

-

-

10.06

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10

Onttrekking reserve

-200.000

-

-

-

Eindtotaal

-12.896.864

-613.577

-685.557

-683.344