Ga naar boven

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

5

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Voor de investeringen van met name riolering en wegen kiezen we voor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. Dit doen we vanwege de gewenste samenloop van werkzaamheden met andere projecten of doordat we optimalisatie zoeken met klimaatadaptatie en energietransitie. De prestatie 'beheren openbare ruimte' loopt verder grotendeels op schema, echter door forse rpijsstijgingen in de markt dreigen budgettekorten te ontstaan. Dit geldt met name voor openbare verlichting, groen en bruggen. Hiervoor wordt een aanmelding gedaan in de financiële paragraaf.

Het Integraal Waterketenplan 2019-2023 is door de raad vastgesteld. Het college heeft de Strategische samenwerkagenda Water 2019-2022 gemeente Leiden met het Hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld.

De eerste projecten van het uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur zijn uitgevoerd, waaronder het Nickeriepad. De botanische singelparkroute is in gebruik genomen, samen met de aanplant van bijzondere boomsoorten. Leiden is partnergemeente Tiny Forests geworden bij het IVN.

Programma Duurzaamheid is getransformeerd tot drie opgaven met een eigen uitvoeringsagenda: 1)Energietransitie 2) Klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit en 3) Circulaire Economie.