Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers: Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen: Het merendeel van onderstaande wijzigingen zijn budgetneutraal gemaakt door het inzetten van de reserve Sociaal Domein omdat bijsturing op korte termijn niet mogelijk is. Bijsturingsmaatregelen kunnen genomen worden, maar zullen op zijn vroegst effectief zijn vanaf 2020. Onderstaande wijzigingen zijn in de meeste gevallen structureel. Bijsturing zal een plek krijgen in Kaderbrief 2020-2023.

Huishoudelijke ondersteuning
Het aantal personen dat een beroep doet op huishoudelijke ondersteuning neemt toe. Een deel van de toename wordt veroorzaakt door het abonnementstarief, dat per 1-1-2019 door het Rijk is ingevoerd. Het abonnementstarief is voor velen goedkoper dan de eerder opgelegde eigen bijdrage. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 148 nieuwe gebruikers bij gekomen. Vanaf april wordt rekening gehouden met een constante groei van 18 nieuwe gebruikers per maand. Dat is gelijk aan het gemiddelde over de periode april t/m december 2018. Het gemiddelde tarief over de eerste periode van vier weken in 2019 bedraagt € 251. In de Tweede Kamer is unaniem een motie aangenomen dat als gemeenten nadeel ondervinden van het abonnementstarief dat gemeenten daarvoor worden gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast wordt nog gerekend op een incidentele hogere eigen bijdrage in 2019 van € 150.000. Door het abonnementstarief daalt de eigen bijdrage vanaf 2019, maar doordat de eigen bijdragen op kasbasis worden verantwoord, zullen de nog in 2018 opgelegde eigen bijdragen zorgen voor een incidentele meeropbrengst. In 2019 zal de reserve Sociaal Domein worden ingezet om het tekort van per saldo € 1.104.266 te dekken.

Individuele begeleiding
Het aantal personen dat een beroep doet op individuele begeleiding neemt toe. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 69 nieuwe gebruikers bij gekomen. Vanaf april wordt rekening gehouden met een constante groei van 15 nieuwe gebruikers per maand. Het gemiddelde tarief over de eerste periode van vier weken in 2019 bedraagt € 349. Naar verwachting zal de mei-circulaire zorgen voor aanvullende dekking. In 2019 zal de reserve Sociaal Domein worden ingezet om het tekort van per saldo € 1.778.096 te dekken.

Groepsbegeleiding
Het aantal personen dat een beroep doet op groepsbegeleiding neemt toe. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 36 nieuwe gebruikers bij gekomen. Vanaf april wordt rekening gehouden met een constante groei van 5 nieuwe gebruikers per maand. Het gemiddelde tarief over de eerste periode van vier weken in 2019 bedraagt € 503. Naar verwachting zal de mei-circulaire zorgen voor aanvullende dekking. In 2019 zal de reserve Sociaal Domein worden ingezet om het tekort van € 787.424 te dekken.

Plankosten sociaal domein
Naast plankosten in het fysieke domein zijn er ook plankosten in het sociaal domein. De maatschappelijke opgaven in het sociaal domein kunnen niet met de huidige formatie worden uitgevoerd. De extra bezetting kost in 2019 € 500.000 en zal worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein (in 2018 zijn deze kosten gedekt uit het transformatiebudget).

Subsidie ExposeYour
Samenwerkingsverband ExposeYour verbindt en faciliteert de samenwerking van partijen voor en door jongeren in een kwetsbare positite tussen 16 en 27 jaar. Een structurele subsidie van € 150.000 is noodzakelijk om de doelstellingen als verwoord in de notitie 'voor alle jongeren perspectief' verder gestalte te geven. Tot op heden was er geen structurele subsidue voor ExposeYour. De wens bestaat om de activiteiten die dit samenwerkingsverband voor en door jongeren in de leeftijd tussen 16 en 27 jaar structureel te maken. ExposeYour heeft de afgelopen jaren bewezen een belangrijke rol te vervullen in de stad als het gaat om het bij elkaar brengen, verbinden en versterken van de onderlinge samenwerking tussen partijen die werken met deze doelgroep. Door haar netwerkfunctie vervult ExposeYour bovendien een belangrijke functie in een effectieve toeleding van jongeren naar passende hulp/ondersteuning. Deze samenwerking draagt niet alleen bij aan de doelstellingen als verwoord in de notitie 'Voor alle jongeren perspectief', maar ook aan de transformatieopgave en de 'beweging naar voren'. Voor 2019 wordt het budget Doorontwikkeling Sociaal Domein ingezet als dekking, dat gedekt wordt uit de reserve sociaal domein. Vanaf 2020 moet dekking worden gevonden binnen het financiële kader van het programmaplan Sterke sociale basis.

Piëzo-methodiek
Vanuit de Transformatie is het project inzet PiëzoMethodiek erop gericht inclusie te bevorderen en samen met vrijwilligers en organisaties een stadsdekkend en breed gespreid netwerk op te bouwen dat aansluit bij de wijkaanpak. Inzet van de PiëzoMethodiek betekent meer mensen laten participeren in activiteiten, vrijwilligerswerk en werk, minder mensen uitkeringsafhankelijk maken en minder mensen een beroep laten doen op WMO-voorzieningen. De borging en uitrol van de PiëzoMethodiek vanuit het coördinerend EpiCentrum heeft nog niet voldoende stadsbreed gestalte gekregen in 2018. Er werken nu vier organisaties met de PiezoMethodiek en alleen al in EpiCentrum Slaaghwijk zijn 600 deelnemers in 1 of meer fases geactiveerd. Het is nodig om de coördinerende rol vanuit locatie EpiCentrum Slaaghwijk in 2019 te continueren door uitbreiden en bestendigen Piëzo-netwerk, deskundigheidsbevordering (voorzien in behoefte uitrolorganisaties en toerusten van Piëzomedewerkers en -vrijwilligers) en MBO-onderwijs te faciliteren. Voorgesteld wordt om voor de voortzetting in 2019 € 120.000 beschikbaar te stellen dat wordt gedekt uit het budget Doorontwikkeling Sociaal Domein, dat gedekt wordt uit de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2020 moet dekking worden gevonden binnen het financiële kader van het programmaplan Sterke sociale basis.

Project DOOR
Project DOOR, uitgevoerd door Libertas, gaat de wijken in en vraagt bijstandsgerechtigden of ze mee willen doen aan een activiteit in het Huis van de Buurt, vrijwilligerswerk willen doen of een buurman willen helpen. Hiermee klimt men op de participatieladder, neemt de kans op zelfredzaamheid toe en de kans op bijstandsafhankelijkheid af. Het project wordt voortgezet t/m 2020 en wordt geraamd op € 150.000 per jaar. De subsidie wordt bekostigd voor 50% uit programma 9 en voor 50% uit programma 10. De subsidie wordt verstrekt vanuit programma 10 (een bedrag van € 150.000 moet worden overgeheveld van programma 9 naar 10). De € 150.000 uit programma 9 is afkomstig uit het voormalige transformatiebudget. De € 150.000 uit programma 10 maakt deel uit van het Participatiebudget.

Verplaatsen woningen statushouders
In juni 2016 heeft het College drie locaties vastgesteld die met voorrang ontwikkeld zullen worden voor tijdelijke woningen voor een mix van statushouders, mensen uit de bijzondere doelgroepen en regulier woningzoekenden. Er is een intentieovereenkomst gesloten met woningcorporatie Ons Doel, waarbij er voor een periode van 3 jaar tijdelijke woningen zijn geplaatst aan de Sumatrastraat, waarna op de betreffende locatie nieuwbouw zal volgen. De gemeente heeft zich verplicht om een andere locatie voor de woningen voor statushouders beschikbaar te stellen. De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de nieuwe locatie en voor het aanbrengen van een fundering voor de te plaatsen woningen. De benodigde onderzoeken zoals bodemonderzoek, KLIC, archeologisch onderzoek, flora- en fauna vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. In overleg met Stedelijke Ontwikkeling wordt gezocht naar een geschikte locatie. Voorgesteld wordt om een krediet van € 347.339 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van 16 tijdelijke woningen. Als dekking wordt € 255.000 onttrokken uit de voorziening Huisvesting Statushouders. Deze voorziening is getroffen bij het raadsbesluit over de Tweede Bestuursrapportage 2016 (RV16.0100). Daarnaast wordt € 80.000 gedekt door een bijdrage van woningstichting Ons Doel, als vastgelegd in de Realisatieovereenkomst Huisvesting Statushouders en Bijzondere Doelgroepen Sumatrastraat.
Per abuis is in 2016 het bedrag van € 12.339 voor opruimen van de locatie toegevoegd aan het krediet Huisvesting Vergunninghouders Sumatrastraat dat bestemd was voor het plaatsen van de woningen. Betreffend krediet en de bijbehorende bijdrage uit de exploitatie worden nu verlaagd met € 12.339.

Bijsturing Sociaal Domein
De kostenstijgingen in het sociaal domein zijn zeer uitdagend te noemen. In de komende meicirculaire zal het accres, de vergoeding voor volume- en loon/prijsontwikkelingen, bekend worden gemaakt. Na analyse van de meicirculaire ontstaat een goed beeld van de bijsturingsopgave. Er is immers afgesproken om neutraal uit te komen binnen het gedefinieerde sociaal domein. Voor 2019 wordt nu € 0,4 miljoen aan accres (gerelateerd aan de omgevingadressendichtheid) gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein.