Ga naar boven

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

Het programma Sterke Sociale Basis is vastgesteld door het college en de financiering is beschikbaar gesteld door de raad. Een groot aantal subsidierelaties zijn opgezegd per 1 januari 2020. Het participatietraject om te komen tot een samenhangende sterke sociale basis in de stad is van start gegaan.