Ga naar boven

Maatschappelijke ondersteuning

Programmanummer

9

Commissie

Onderwijs en Samenleving

Portefeuille(s)

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Maatschappelijke ondersteuning luidt:
De gemeente Leiden wil een stad zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt vervuld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren we een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Het programma Sterke Sociale Basis (vastgesteld B&W 19.0017, financiering RV19.0005) is in volle gang. Om de bestaande subsidierelaties tegen het licht te kunnen houden, is een groot aantal subsidierelaties opgezegd per 1 januari 2020. Het participatietraject met partijen in de stad om te komen tot een hernieuwde samenhangende sterke sociale basis is van start gegaan.

Op het terrein van Sport en Gezondheid heeft het College in maart (B&W 19.0121) een nieuw beleidskader sport en gezondheid 2019-2023 `Samen maken de stad gezond en actief’ voor inspraak vrijgegeven.

Ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen Wmo constateren we een groei in het aantal cliënten dat ondersteuning de vorm van begeleiding en dagbesteding nodig heeft. Dit zorgt na 2018 ook in 2019 voor een financieel nadeel. 

Bij huishoudelijke ondersteuning is sinds 1 januari 2019 de aanzuigende werking vanwege de invoering van het abonnementstarief zichtbaar. In de eerste drie maanden van 2019 zien we een forse extra toename aan cliënten. Dit zal in 2019 financiële effecten hebben.

De afgelopen periode is in de regio hard gewerkt aan het realiseren van de huisvesting van cliënten uit de maatschappelijke opvang in de gemeente van herkomst. Het resultaat is dat de tijdelijke opvang in gebouw C per 1 april 2019 gesloten kon worden.

Per 1 januari 2019 heeft Veilig Thuis nieuwe taken gekregen. Aantrekken van nieuwe medewerkers is lastig door krappe arbeidsmarkt en het lukt nog steeds niet om taken binnen de gestelde tijd uit te voeren. In juli 2019 wordt het rapport van een onderzoek naar effectiviteit van Veilig Thuis en de lokale teams regionaal bestuurlijk gesproken.