Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers: Tijdelijke huisvesting IGBO
Voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwe school voor het Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) wordt voor het eerste jaar (2019) een éénmalig bedrag geraamd van € 723.580. Dit budget is nodig voor de sloop van de bestaande opstal, het bouwrijp maken, het plaatsen van het schoolgebouw en het inrichten van de omgeving (schoolplein en strook voor halen en brengen).

Onderwijskansenbeleid (subsidies)
Eind 2018 is het nieuwe onderwijskansenbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid betekent voor een aantal uitvoerende partijen dat zij minder subsidie krijgen dan dat zij gewend waren en hadden aangevraagd. Bijsturen op zo'n korte termijn kan evenwel van hen niet worden gevraagd. Tevens zijn er in de verordening en in de UVOK bepalingen opgenomen die in het lopende jaar niet kunnen worden uitgevoerd met het beperktere budget. 2019 moet worden gezien als overgangsjaar. Daarvoor zullen nog middelen moeten worden toegekend aan de partijen waardoor zij hun bedrijfsvoering op orde kunnen brengen en tegelijkertijd niet in hun voortbestaan worden bedreigd. Voor 2019 stellen we daarom nog circa € 800.000 beschikbaar.

Kredieten onderwijshuisvesting
Door de explosief stijgende bouwkosten staat de financiering van scholenbouwprojecten onder druk en is bijsturing - in overleg met de schoolbesturen - noodzakelijk. De financiering van de lopende scholenbouwprojecten (vervangende nieuwbouw Leonardo College, vervangende nieuwbouw scholencomplex Broekplein en de uitbreiding van de basisschool ELS) kunnen zonder extra financiering niet doorgaan. Om forse uitdijing van de kapitaallasten te voorkomen is dekking gevonden in de aframing van enkele projecten uit het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP), te weten de renovatie/nieuwbouw van het Vlietland College, de renovatie van het Auris College (De Weerklank), Robijnstraat 100 en gedeeltelijk de renovatie van het Da Vinci College (Kagerstraat 7). De hierdoor vrijkomende middelen zijn voldoende om de extra kapitaallasten als gevolg van de genoemde knelpunten op de lopende projecten te dekken (zie Kaderbrief 2020-2023). Voor de uitbreiding van de basisschool Eerste Leidse Schoolvereniging wordt voorgesteld om in 2019 een aanvullend krediet van € 145.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten van € 5.075 zijn als tegenvaller meegenomen bij Kaderbrief 2020-2023.

Leerlingenvervoer
Door een gunstige aanbesteding in 2018 is er sprake van een structureel voordeel van € 200.000 op de kosten van leerlingenvervoer.

Budgetneutrale wijzigingen: Regionale Jeugdhulp
Ten behoeve van het oplossen van de knelpunten in het regionale jeugdhulp budget 2019 en 2020 -2023 is door de TWO Jeugdhulp een aantal scenario's ter keuze voorgelegd. Vooruitlopend op besluitvorming hierover is voor de regionale TWO begroting uitgegaan van een verhoging van het budget 2019 met € 2,8 miljoen. Dit extra budget is beschikbaar voor gerichte inzet bij aantoonbare tekorten als gevolg van een volumestijging en/of loon- en prijsontwikkeling. Het aandeel voor Leiden in de € 2,8 miljoen bedraagt circa € 1,2 miljoen. Tevens is een verhoging van de bijdrage aan de RDOG opgenomen voor onderdelen die voorheen via de TWO begroting werden bijgedragen. Deze voordelen zijn al in de ramingen van de jeugdhulp budgetten verwerkt, maar abusievelijk niet in de ramingen voor de bijdragen aan de RDOG (nadeel van € 0,64 miljoen). Voor 2019 wordt het nadeel gedekt door een onttrekking van € 1,8 miljoen aan de reserve Sociaal Domein.

Krediet VMBO Boerhaavelaan
Bij de Kaderbrief 2018-2021 is binnen reserve Economische Impulsen & Kennisstad een bedrag van € 1.650.000 geoormerkt voor extra voorzieningen nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan. Voorgesteld wordt om bij deze bestuursrapportage dat bedrag te benutten voor het verhogen van het krediet VMBO Boerhaavelaan met € 1.650.000. De afschrijvingslasten van € 41.250 worden gedekt door een onttrekking aan deze reserve Afschrijvingen Investeringen (gevoed door een dotatie van € 1.650.000 uit de reserve Economische Impulsen & Kennisstad). De rentelasten van circa € 16.000 komen ten laste van de prestatie geldleningen.

Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting
Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) unaniem aangenomen. Er is een totaal aan investeringen in die periode mee gemoeid van circa € 73 miljoen. Het huidige investeringsprogramma in scholen dat in het Leidse programma is opgenomen, bevat reeds een aantal lopende projecten. Inclusief de reeds lopende projecten gaat het in de huidige coalitieperiode om investeringen van in totaal ongeveer € 100 miljoen. Door het inzetten van een deel de onderwijshuisvestingsreserve en de locatie gebonden middelen uit het IHP voor personele inzet en plankosten komt er een jaarlijks budget van € 150.000 beschikbaar. Hiermee wordt het uitvoerend vermogen vergroot en de risico’s beperkt. Voor zover dit budget in enig jaar niet volledig wordt besteed vloeien de middelen terug naar de reserve Onderwijshuisvesting. Tevens wordt een deel van de middelen voor 2019 en 2020 voor de Leidse Educatieve Agenda (LEA) ingezet ten behoeve van de beleidsmatige opgave op het gebied van onderwijshuisvesting.

Projectkosten Jeugdhulp
Voor de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio worden voor 2019 en 2020 projectkosten verwacht ter hoogte van € 0,35 miljoen. Deze kosten bestaan onder andere uit: projectleiding, expertisie op het gebied van inkoop, jurdisch, financieel en werkbudget. De extra kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.

It takes a Village to Raise A Child (VRAC)
Leiden heeft een subsidie-aanvraag van afgerond € 485.000 gedaan voor een Europse subsidie (Interreg) voor de periode 2019 t/m 2022. De subsidie-raming in 2019 bedraagt € 92.000, in 2020 € 179.750, in 2021 € 156.000 en in 2022 € 57.425. De subsidie is inmiddels verleend, maar pas bij een juiste verantwoording in combinatie met de te behalen resultaten zal de subsidie ook daadwerkelijk worden 'verdiend'.