Ga naar boven

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestatie

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

Door met name de sterk stijgende bouwkosten, maar ook door factoren als stedenbouwkundige inpassingsproblemen en monumentenstatus die niet zijn verdisconteerd in de huidige normkostensystematiek, staat de financiering van scholenbouwprojecten onder druk.

Voor 2019 is de nieuwbouw voor het Leonardo College vertraagd. Deze vertraging is voornamelijk veroorzaakt door het om stedenbouwkundige redenen wijzigen van de perceelsvorm en de daarbij behorende notitie van uitgangspunten. Deze wijziging was noodzakelijk om de ontwikkeling van het gehele gebied bij de Telderskade en Boshuizerkade beter mogelijk te maken.

De vervangende bouw van het scholencomplex aan het Broekplein verloopt minder voorspoedig dan gewenst. De oorzaak hiervan is gelegen in een discussie met de schoolbesturen over stijgende bouwkosten en de vanaf 2020 strengere duurzaamheidsregelgeving. Hierover zijn de partijen nu in gesprek. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren moeten leerlingen van deze basisscholen tijdelijk elders worden gehuisvest. Daarvoor worden in de eerste Bestuursrapportage de extra middelen gevraagd.