Ga naar boven

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

7C3 Leidse accenten

7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen 

7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

In december 2018 is de Subsidieregeling Voortijdig Schoolverlaters vastgesteld door B&W (18.0576). Deze regeling is op de website van de gemeente Leiden geplaatst en wordt ook op andere manieren onder de aandacht gebracht. Daarmee is er voor aanvragende partijen een transparante regeling op grond waarvan subsidieaanvragen in het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaters worden getoetst.