Ga naar boven

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doel

Prestatie

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

Vanwege een stijging van de vraag naar jeugdhulp en loon- en prijsontwikkelingen zijn de beschikbare budgetten voor TWO jeugdhulp voor 2019 en 2020 -2023 niet toereikend. De (indicatieve) financiële consequenties hiervan bedragen voor de begroting 2019 ca. € 0,95 miljoen nadelig. Voor de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio worden voor 2019 projectkosten verwacht ter hoogte van € 0,35 miljoen.