Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers: Reserve Pieterskerk
De reserve Pieterskerk heeft als bestedingsdoel de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van de bij stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie van de Pieterskerk. In 2020 moet het restant van de lening in een keer worden afgelost ten laste van deze reserve. Als gevolg van de renteherziening in 2017 en een geactualiseerde berekening kan incidenteel een bedrag van € 588.667 uit deze reserve vrijvallen.

Budgetneutrale wijzigingen: Subsidie Stichting IJshal
Aan de Stichting IJshal is in 2012 middels een amendement (RB12.0118 / A120118/1) een toezegging gedaan dat zij tot aan de renovatie van de huidige ijshal jaarlijks een subsidie ontvangen van € 100.000. De renovatie was eerder gepland dan de nieuwbouw IJshal met als gevolg dat vanaf 2019 geen subsidie voor de Stichting IJshal is geraamd in de meerjarenbegroting. Voorgesteld wordt om de subsidie voor 2019 alsnog te ramen en dit te dekken door een bedrag van € 100.000 dat is opgenomen voor onverwachte kosten tot aan nieuwbouw IJshal. Met deze subsidie kan de Stichting IJshal het noodzakelijke onderhoud aan de bestaande hal en eventuele calamiteiten door achterstallig onderhoud zelf uitvoeren.

Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal
Een ontvangen legaat van € 1,0 miljoen zal worden gedoteerd aan de voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal. Het legaat is bestemd voor o.a. educatieve doeleinden en presentaties.