Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

08.11

Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal

B

I

-1.000

-

-

-

L

I

1.000

-

-

-

08.12

Reserve Pieterskerk

B

S

-589

-

-

-

Totaal

-589

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-