Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:Verbeteren kwaliteit basisregistratie personen
Het college van B&W wil structureel de kwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) verbeteren. Op dit moment neemt de gemeente Leiden deel aan het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Voor het uitvoeren van de adresonderzoeken die volgen uit het LAA is geen formatie beschikbaar gesteld. De taak wordt nu wel uitgevoerd en kost € 77.000 (1,2 fte) aan extra bezetting. Daarnaast is er een audit uitgevoerd op het proces Verhuizing. Uit de evaluatie van LAA en uit de audit Verhuizing zijn gelijke aanbevelingen gekomen: opvragen van een huur/ koopovereenkomst bij iedere verhuizing en invoeren van risicoprofielen aan de voorkant van het verhuisproces. Uit de business case is naar voren gekomen dat er ook structureel een bedrag van € 102.000 (1,6 fte) nodig is om de aanbevelingen op te volgen. Daarnaast is incidenteel een bedrag van € 68.000 nodig om de risicoprofielen te implementeren. Het verbeteren van de kwaliteit van de BRP op bovenstaande wijze betekent voor 2019 in het totaal een nadeel van € 247.000. Het uitvoeren van de aanbevelingen kan ook leiden tot het stopzetten van bijstandsuitkeringen (en lagere bijstandskosten), indicatief berekend op gemiddeld € 235.000 per jaar. Dit leidt niet tot extra begrotingsruimte omdat het BUIG-budget uitgaat van een juiste en volledige basisregistratie. Naast deze baten voor de gemeente zijn er baten bij de afnemers van de BRP, waaronder de belastingdienst. Dit levert de afnemers per gecorrigeerd adres gemiddeld € 2.800 op. Het niet opvolgen van de aanbevelingen zorgt voor foutieve registraties en dupeert de burgers op diverse terreinen.

Accountantskosten
De accountantskosten zijn structureel met € 61.000 gestegen na afronding van de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe accountant.

Verhuizing publiekszaken naar Level
Vanwege de verhuizing naar Level moet een aantal (wettelijke) zaken geregeld worden om de dienstverlening, die van twee naar één locatie gaat, op een goede, efficiënte en veilige manier uit te kunnen voeren (die voldoet aan de moderne standaarden). Het betreft o.a. de aanschaf van een documentenkluis, een automaat voor contante betalingen, internet PC's, inrichting van het klantgeleidingssysteem en aanpassing van de financiële verwerking van betalingen. Regie is nodig om deze projecten op een juiste wijze af te stemmen met de andere lopende projecten en met medewerkers van (andere) afdelingen die ook deel uit zullen gaan maken van het dienstverleningsconcept in Level zodat op een uniforme wijze dienstverlening wordt aangeboden. De incidentele kosten voor 2019 bedragen € 281.600. Daarnaast wordt voorgesteld om een krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor o.a. de aanschaf van de automaat contante betalingen, internet PC's en inrichting klantgeleidingssysteem en een krediet van € 90.000 voor de documentenkluis. De bijbehorende kapitaallasten van € 36.150 zijn als tegenvaller meegenomen bij Kaderbrief 2020.

Budgetneutrale wijzigingen:

Doorontwikkeling Enterprise Service Bus
De Enterprise Service Bus (ESB) standaardiseert de manier waarop onze systemen informatie met elkaar uitwisselen en maakt deze uitwisseling beter beheersbaar. De ESB is ondersteunend aan vrijwel alle bedrijfskritische applicaties van de gemeente. Dit vraagt een robuuste beheerorganisatie die er nu nog niet is. Door de sterke stijging van het aantal koppelingen en de extra werkzaamheden om het systeem actueel te houden en te beheren zijn er structurele meerkosten van € 101.758 (o.a. 1 fte extra capaciteit). Verder wordt incidenteel een budget van € 135.000 gevraagd voor het inhuren van een externe expert om door middel van integratie lab software een robuust en toekomstbestendige ESB netwerk te organiseren. De nieuwe denkwijze over de architectuur van de informatievoorziening van gemeenten (Common Ground) heeft de komende jaren invloed op de manier waarop koppelingen tussen systemen en gegevensbronnen vorm gegeven gaat worden. Om hier goed op voorbereid zijn zal een architect dit het komende jaar gaan onderzoeken (kosten € 50.000). Verder is een budget noodzakelijk voor software, koppelingen en data-ontsluiting (€ 65.000). Totale incidentele kosten voor 2019 zijn afgerond € 250.000. De ESB wordt regionaal ingezet. De structurele en incidentele kosten worden met een verdeelsleutel aan de andere organisaties doorbelast. Het aandeel voor Leiden van bovenstaande kosten is circa 70%. Voor 2019 betekent dat een bedrag van circa € 250.000 incidenteel en € 76.900 structureel. Deze lasten worden gedekt door onderuitputting op de kapitaallasten van andere investeringen in de bedrijfsvoering.