Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers: Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Formatie parkeermanagement
Dit betreft een uitbreiding van de structurele formatie ten behoeve van parkeermanagement met 1 fte. Reden hiervoor is dat als gevolg van de in het beleidsakkoord besloten toevoeging van de lasten en baten van het fietsparkeren aan het gesloten financieel systeem voor autoparkeren, er meer taken zijn bijgekomen en ook regie gevoerd moet gaan worden op (de financiën van het) fetsparkeren. Het benodigde bedrag van € 39.675 (voor 2019) wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve parkeren.

Fietsenstalling Leiden Bio Science park zijde
In het kader van de verdere professionalisering van het fietsparkeren rondom Leiden Centraal zal ProRail een detectiesysteem aanleggen in de Leiden Bio Science park zijdestalling. Dit zorgt voor meer gemak voor de fietsparkeerder aangezien direct duidelijk is hoeveel plekken er beschikbaar zijn en waar nog een vrije plaats is. De gemeente is verzocht een deel te financieren met een eenmalige bijdrage van € 100.000. Hierna zal in 2019 door Prorail een cofinancieringsbrief worden opgesteld, waarin o.a. de gemeentelijke bijdrage wordt vastgelegd. Na akkoord door Prorail en de gemeente Leiden zullen de werkzaamheden ingepland worden en waarschijnlijk begin 2020 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage te dekken uit de reserve fietsenstalling station.

Krediet fietsenstalling Lorentz
De publieke fietstenstalling onder Lorentz, direct aan het Centraal Station, wordt opgeleverd in 2019. Momenteel wordt de afwerking en inbouw afgerond. Hedendaagse eisen en wensen hebben tot meerwerk geleid. Denk hierbij aan LED verlichting, hoogwaardige afwerking van de entreezone en verlichting op sensoren. Dit meerwerk (een bedrag van € 286.800) kan voor 50% (een bedrag van € 143.400) worden gedekt uit het beschikbare krediet en zal voor 50% worden gedekt door een bijdrage van Prorail. Wegens latere oplevering dan gepland worden ook extra kosten gemaakt voor alternatieve stalling inpandig bij NS (een bedrag van € 50.000). Voorgesteld wordt om het krediet met een bedrag van € 193.400 op te hogen en dit te dekken door de bijdrage van Prorail en een onttrekking van € 50.000 aan de reserve fietsenstalling station voor de dekking van de structurele kapitaallasten van € 1.023.

Planstudie fietsenstalling Leiden CS
Leiden onderzoekt samen met ProRail waar er in het stationsgebied 6.300 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd kunnen gaan worden, zodat in 2030 wordt voorzien in de behoefte van 19.000 parkeerplaatsen. Deze planstudie zal in het najaar 2019 ingediend worden voor cofinanciering op de investeringskosten bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat voor een onderzoeksbudget van € 402.325. Het ministerie cofinanciert circa 40% van de onderzoekskosten (een bedrag van € 166.250) en de gemeente Leiden betaalt 60% (een bedrag van € 241.395). Van dit laatste bedrag betaalt de Provincie Zuid Holland 50% van de kosten (een bedrag van € 201.162). Voorgesteld wordt om de netto gemeentelijke bijdrage van 10% plus kostprijsverhogende BTW (in totaal € 75.495) te dekken uit de reserve fietsenstalling station.

Krediet kabels en leidingen Maresingel
In de projectbegroting van de Maresingel is rekening gehouden met het verwijderen/verplaatsen van kabels en leidingen. Deze kosten kunnen doorbelast worden aan de verantwoordelijke kabelmaatschappijen. Bij de uitvoering is echter geen noodzaak geweest kabels en leidingen te verwijderen of te verplaatsen die ten laste van de kabelmaatschappijen zouden komen. Voorgesteld wordt om het krediet Maresingel met een bedrag van € 224.000 te verlagen en de bijdrage van derden te verlagen met hetzelfde bedrag.

Krediet asverlegging Kanaalweg-JC Brug
Een toegekende subsidie van € 80.000 van de provincie Zuid-Holland wordt toegevoegd aan het krediet as-verlegging Julius Caesar brug - Kanaalweg waar een verkeersveilige oversteek wordt gerealiseerd.

Krediet fietsparkeren Lammenschans
Voor de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken bij het station Lammenschans is een subsidie van € 267.250 toegekend. Voor dit bedrag wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld.

Krediet fietsstraat Haagweg Zuid
De fietscorridor Den Haag Oost - Leiden loopt over de parallelweg van de Haagweg. In het uitvoeringsprogramma fietsroutes is hier de aanleg van een fietsstraat voorzien. Voor het opstarten en de uitvoering van dit project wordt voorgesteld een krediet van € 647.500 beschikbaar te stellen. Dit wordt gedekt door een provinciale subsidie van € 403.500. Het restant van € 244.000 is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan 2019 van de gemeente. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting.

Krediet autoluwe binnenstad
In 2020 zullen de eerste (relatief) kleine maatregelen genomen worden. De huidige inzichten wijzen op onder andere het autoluw maken van delen van de Oude Singel, Oude Rijn, de omgeving van de markt en het Rapenburg. In de meeste gevallen gaat het om het opheffen van parkeerplaatsen op straat. Voor 2019 wordt voorgesteld om een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten hiervan bedragen € 17.500 en worden gedekt door het verlagen van de dotatie aan de reserve Duurzame Verstedelijking.

Krediet 'Fiets op 1'
Het fietsbeleid is beschreven in de Nota herijking fietsroutes Leiden 2013-2020. In 2019/2020 voeren we de laatste projecten uit die hierbij horen (formuleren nieuw fietsbeleid en opstellen van bijbehorend uitvoeringsprogramma). In 2030 verwachten we 40% meer fietsgebruik ten opzicht van het basisjaar 2017. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt door de bouw van 16.000 woningen in en om Leiden. Daarnaast dragen de ontwikkeling van de elektrische fiets en een gezondere levensstijl van werknemers en inwoners fors bij aan deze toename. Alleen met meer fietsgebruik houden we Leiden bereikbaar, leefbaar en vitaal. Bij meer ruimte voor de fiets horen vanzelfsprekend ook, bij de stations, wijkvoorzieningen en in de wijken, extra hoogwaardige fietsenstallingen. Voor 2019 wordt een krediet van € 850.000 beschikbaar gesteld voor maatregelen stimuleren fietsgebruik. De kapitaallasten hiervan bedragen € 29.750 en worden gedekt door het verlagen van de dotatie aan de reserve Duurzame Verstedelijking.

Voorbereidingskosten Duurzame Mobiliteit
In het beleidsakkoord is een hoge ambitie opgenomen op gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. De duurzame vervoersmiddelen als fiets, voetganger en openbaar vervoer worden gestimuleerd en de leefbaarheid wordt vergroot door het autoluw, en deels autovrij maken van de binnenstad. De ambitie wordt bereikt door het uitvoeren van het programma 'duurzame mobiliteit'. De (voorbereidings)kosten voor het totale programma bedragen voor 2019 € 535.000 en worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Duurzame Verstedelijking.

Krediet Zoeterwoudseweg fietsroute
In de Nota Herijking Fietsroutes Leiden 2013 -2020 is de route Vrijheidslaan-Zoeterwoudseweg omschreven als een ontbrekende schakel in het regionale fietsroutenetwerk. Het openbaar vervoer moet voor een ieder toegankelijk gemaakt worden. Doel van het project is enerzijds het creëren van een veilige en comfortabele fietsroute op de Vrijheidslaan (tot de Trekvliet) en Zoeterwoudseweg (tot de Tomatenstraat). Daarnaast heeft project als doel dat de bushaltes toegankelijk worden voor mindervaliden. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoud aan de wegen en trottoirs. De maatregelen voor de fiets blijken veel omvangrijker dan in het uitvoeringsprogramma fietsroutes van was uitgegaan. Er is daarom een extra investering nodig van € 950.000, waarmee de totale investering uitkomt op € 1.350.000. Er is al al dekking beschikbaar binnen het krediet 'kruisingen Herenstraat' (een bedrag van € 650.000) en er is een provinciale subsidie van € 300.000 voorzien. Het restant van € 400.000 wordt gedekt uit de reserve Duurzame Verstedelijking.

Krediet toegankelijke bushaltes 
Om uitvoering te geven aan het project Toegankelijke bushaltes waarbij een groot aantal bushaltes worden aangepakt worden de budgetten geactiveerd zodat de uitvoering kan worden opgestart. Eerder was voorzien om elk jaar een aantal bushaltes aan te pakken, maar het ligt nu meer voor de hand een groot aantal bushaltes in korte tijd meer toegankelijk te maken. Voorgesteld wordt om een krediet van € 401.600 beschikbaar te stellen. Dit krediet is in de jaarschijven 2019-2022 van het meerjareninvesteringsplan opgenomen. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting.

Krediet fietscorridor Leiden-Noordwijk 
Om op de corridor Leiden-Noordwijk meer comfort en veiligheid te bieden voor fietsers wordt de Haarlemmerweg tot een fietsstraat ingericht over een lengte van 800 meter. De maximale subsidie verstrekt door de provincie Zuid-Holland bedraagt € 145.000. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet van € 145.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering Haarlemmerweg met als dekking een subsidie van de provincie Zuid-Holland voor hetzelfde bedrag.

Voorbereidingskrediet Koepoortsbrug 
Met het kaderbesluit Openbare Ruimte Binnenstad (15/02/2018) is een investeringsvolume van € 765.797 vastgesteld voor het project Koepoortsbrug (vanaf kruising Herenstraat en Zoeterwoudsesingel tot en met de kruising op de Jan van Houtkade en Doezastraat). De uitvoering van dit project is afhankelijk van de oplevering van de (openbare ruimte) parkeergarage Garenmarkt omdat de brug als omleidingsroute dient tijdens de werkzaamheden. De verwachting is dat de parkeergarage Garenmarkt in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik wordt genomen en dat de herinirichting van de Openbare ruimte Garenmarkt in tweede kwartaal 2020 wordt afgerond. Daarna kan begonnen worden met de uitvoeringswerkzaamheden voor de herinrichting van de Koepoortsbrug en de aansluitingswegen. Om de herinrichting van de Koepoortsbrug te kunnen voorbereiden wordt een krediet van € 75.000 gevraagd om te komen tot een uitvoeringsbesluit in het vierde kwartaal 2019 en dit te dekken uit de hiervoor opgenomen investering in het meejareninvesteringsplan.

Krediet Morskwartier en Rijnzichtbrug 30 km
De verkeersveiligheid (vooral voor de fietser, maar ook voor de auto), de doorstroming op de route Morsweg-Rijnzichtbrug en de afwikkeling op het kruispunt Rijnzichtweg-Haagweg in relatie tot de spoorwegovergangen zijn onder de maat. In de Mobiliteitsnota 2015-2022 is het voorstel gedaan voor instellen van éénrichtingsverkeer voor autoverkeer over de Rijnzichtbrug als oplossing. Voor onderzoek en voorbereiding van de aanpak van knelpunten bij de Rijnzichtbrug-Morskwartier is een krediet van € 259.629 benodigd. In het meerjareninvesteringsplan is rekening gehouden met deze investering. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting.

Krediet Houtkwartier West
Voor verbetering van de verkeersveiligheid is in het kader van duurzaam veilig een provinciale subsidie toegekend aan de herinrichting van het Houtkwartier. Het voorstel is om het bedrag van de subsidie van € 159.435 toe te voegen aan krediet verkeersmaatregelen Houtkwartier ter dekking van voorbereidings- en uitvoeringskosten.

Krediet herinrichtingsmaatregelen centrum-N11
Voor de voorbereiding van de herinrichting Hoge Rijndijk oost is een voorbereidingskrediet van € 250.000 nodig. Het betreft de reconstructie van een deel van de Hoge Rijndijk ten oosten van de Wilhelminabrug, met specifieke aandacht voor de aansluiting op de aanliggende buurten (Meerburg en Waardeiland). In het meerjareninvesteringsplan is rekening gehouden met deze investering. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting.

Krediet kruising Herenstraat
Door hogere bouwkosten voor de bushaltes en het fietspad bij de bushaltes dat verlegd moet worden, is extra budget nodig van € 85.000. Deze extra kosten worden gedekt uit het krediet Toegankelijke haltes (een bedrag van € 15.000) en het krediet Wijkcirculatie en veiligheidsplannen (met een bedrag van € 40.000). Daarnaast wordt het krediet verder aangevuld met een toegekende subsidie van € 30.000 voor het toegankelijk maken van de haltes.