Ga naar boven

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.3 Parkeermanagement

4D1.4 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren
De planning van het project 'fietsparkeren Lammenschans' is vertraagd. Dit komt enerzijds doordat de stedenbouwkundige inpassing van de extra fietsparkeerplaatsen op het stationsplein Leiden Lammenschans veel complexer is gebleken en de benodigde afstemming daardoor tussen gemeente en Prorail (medeverantwoordelijk voor dit project) veel meer tijd kost. Anderzijds leek het ten tijde van vaststelling van de projectopdracht een bestemmingsplanprocedure niet nodig, maar is dit onvermijdelijk geworden, omdat we niet om de groenbestemming heen kunnen ontwerpen. Een uitgebreide WABO procedure lijkt voldoende, maar ook deze is tijdrovend. Dat betekent dat nu gepland is dat uw raad begin 2020 een uitvoeringsbesluit krijgt voorgelegd. De start van de uitvoering is voorzien medio 2020 en de oplevering een jaar later. We realiseren ons terdege dat de huidige situatie bij station Lammenschans verre van ideaal is en doen er alles aan om de overlast te beperken. Vanzelfsprekend blijven we situatie ter plekke nauwlettend monitoren en acteren wanneer nodig om de overlast van fietsparkeren beheersbaar te houden. Dat doen we door het tussentijds opruimen van weesfietsen en het vergroten van de functionele capaciteit van de overdekte stalling met ruim 100 fietsparkeerplekken.