Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:Onderuitputting kapitaallasten
Vanwege het doorschuiven van nieuwe investeringen en vertragingen bij investeringen in uitvoering ontstaat voor 2019 een incidenteel voordeel op kapitaallasten van afgerond € 1,8 miljoen. Zie onderstaande tabel voor de verdeling over programma’s. In programma 11 worden stelposten kapitaallasten afgeraamd voor een bedrag van afgerond € 1,9 miljoen waardoor in dit programma een nadeel ontstaat.

Programma

2019

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)

Lasten

Baten

Bestuur en dienstverlening

-13.143

0

Veiligheid

-661

0

Economie

1.338

0

Bereikbaarheid

-1.761.920

0

Omgevingskwaliteit

-1.719.976

0

Stedelijke ontwikkeling

-503.085

0

Jeugd en onderwijs

-150.144

0

Cultuur, sport en recreatie

-844.404

0

Maatschappelijke ondersteuning

-2.506

0

Werk en inkomen

0

0

Algemene middelen, Overhead,Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

1.858.025

0

Saldo van baten en lasten

-3.136.476

-

Mutatie reserves

0

1.380.960

Resultaat

-1.755.516

voordeel


Bijdrage VNG
In 2018 is de directe betaling vanuit het Gemeentefonds aan de VNG voor gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) gestopt. Het bedrag van € 43,2 miljoen wordt nu via een bedrag per inwoner € 1,15 en een aanpassing van de uitkeringfactor uitgekeerd aan de gemeenten. De VNG stuurt vervolgens een factuur aan de gemeenten voor de bijdrage in het fonds GGU. In de begroting 2018 e.v. is abusievelijk het aandeel van de uitkeringsfactor in de bijdrage niet begroot. Hierdoor is het budget vanaf 2019 niet toereikend om de bijdrage te dekken. Met deze aanmelding wordt dit hersteld. De bijdrage voor 2019 bedraagt € 312.883. Begroot is een bijdrage van € 112.000. Verschil € 200.883.

Treasury
De geactualiseerde investeringen en de uitputting van de reserves leiden tot een ander verloop en een andere omvang van de aan te trekken leningen. Dit heeft invloed op de hoogte van de rentelasten. Voor 2019 levert dit een voordeel op van afgerond € 0,3 miljoen.

Algemene Uitkering
Hoeveelheidsverschillen en aanpassing accres leiden tot een hogere algemene uitkering. Voor 2019 een voordeel van afgerond € 1,8 miljoen.

Algemene Uitkering (BTW-compensatiefonds)
Door de hogere declaraties van gemeenten van BTW bij het BTW-compensatiefonds daalt het overschot in dit fonds. Het overschot wordt uitbetaald via de algemene uitkering. De provincie heeft onlangs een richtlijn uitgevaardigd dat nog met een overschot rekening gehouden mag worden van € 105 miljoen. In de septembercirculaire werd nog een overschot geraamd van ruim € 700 miljoen in 2022. Het Leidse aandeel bedraagt afgerond 1%. Voor 2019 zijn we nu gedwongen om een bedrag van € 2,5 miljoen af te ramen.

Ontwikkeling OZB niet-woningen
Een lagere waardeontwikkeling door areaaluitbreiding levert een nadeel van € 0,5 miljoen op in de geraamde opbrengsten voor de OZB van niet-woningen.

CAO 2019/2020
De CAO 2019/2020 kan mogelijk tot een hogere loonkostenontwikkeling leiden dan geraamd. Voor 2019 wordt rekening gehouden met een nadeel van € 1,0 miljoen.

Dividend Alliander
Een incidenteel hoger dividend van Alliander levert in 2019 een voordeel op van € 0,7 miljoen.

Dividend BNG
Het dividend voor Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is structureel € 0,4 miljoen hoger.

Reserve afschrijvingen investeringen
Uit de reserve afschrijvingen investeringen wordt incidenteel een bedrag van € 8 miljoen onttrokken. Dit voordeel voor 2019 leidt tot structurele nadelen in het meerjarenbeeld als gevolg van het wegvallen van een deel van de jaarlijkse dekking voor de afschrijving van investeringen. Vanaf 2020 is het structurele nadeel een bedrag van € 320.000 (lagere onttrekking uit reserve Afschrijvingen Investeringen) dat als tegenvaller is meegenomen bij Kaderbrief 2020.

Dotatie concernreserve
De concernreserve wordt mede op basis van het resultaat na bestemmingsvoorstel bij jaarrekening 2018 aangevuld met een bedrag € 1,6 miljoen om de weerstandscapaciteit te versterken.

Rekenrente
Uit de stresstest van Deloitte (onderzoek naar de financiele positie van Leiden) blijkt dat de gemeente een extreem pessimistisch (meerjarig) rentebeeld hanteert ten aanzien van de nog aan te trekken geldleningen. Op basis van deze bevindingen wordt een reëler rentebeeld gehanteerd voor de meerjarenbegroting (de lineaire groei wordt met 0,5% verlaagd). Met deze aanpassing is de meerjarige rekenrente nog steeds zeer aan de voorzichtige kant. Voor 2019 ontstaat een voordeel van € 171.000.

Budgetneutrale wijzigingen: Krediet aanpassing vloer garage ABW
Op grond van een eerdere risicoinventarisatie wordt de vloeistofdichtheid van de werkvloer in de garage (werkplaats) aan de Admiraal Banckertweg verhoogd door het aanbrengen van een coating op de bestaande betonnen vloer. Hiervoor is bij de Tweede Bestuursrapportage 2018 een krediet van € 30.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is meer zicht op de exacte kosten en deze blijken hoger te zijn dan het beschikbaar krediet. Voorgesteld wordt om het krediet voor de garagevloer met € 20.000 te verhogen en dit te dekken door verlaging van het krediet 'wagenpark 8 jaar'.

Krediet plankosten
In de nota Plankosten is besloten dat na kaderbesluit de reeds gemaakte ambtelijke kosten terugvloeien in de reserve, dit is in inmiddels (deels) gebeurd voor de projecten Kopermolen, Haagsche Schouw, Ontwikkeling locatie Rijkswaterstaat en de herinrichting Zeeheldenbuurt. Om het revolverende karakter van plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze vier dotaties te onttrekken aan de reserve en het bedrag van € 274.038 weer beschikbaar te laten stellen binnen het krediet Plankosten definitiefase zodat het ingezet kan worden voor nieuwe projecten.