Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen
(- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

11.02

Onderuitputting kapitaallasten

L

I

-1.756

-

-

-

11.05

Bijdrage VNG

L

S

201

-

-

-

11.06

Algemene uitkering (daling overschot BTW-compensatiefonds)

B

S

2.497

-

-

-

Ontwikkeling algemene uitkering

B

S

-1.780

-

-

-

11.07

Ontwikkeling OZB niet-woningen

B

S

500

-

-

-

11.08

Dividend Alliander

B

S

-700

-

-

-

Dividend BNG

B

S

-400

-

-

-

11.09

CAO 2019/2020

L

S

1.000

-

-

-

11.12

Krediet plankosten

B

I

-274

-

-

-

L

I

274

-

-

-

11.13

Treasury

L

S

-265

-

-

-

11.14

Rekenrente

L

S

-171

-

-

-

11.17

Reserve afschrijvingen investeringen

B

S

-8.000

-

-

-

11.18

Dotatie concernreserve

B

I

1.600

-

-

-

Totaal

-7.274

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-