2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers:

Vervanging uitkeringsadministratie (K10.01)
De vervanging van de uitkeringsadministratie door de nieuwe suite sociaal domein is in de laatste fase beland. Aanvankelijk is er van uit gegaan dat de implementatie volledig zou worden afgerond in 2021, daarom zijn geen middelen geraamd in de begroting van 2022. De implementatiekosten zullen in 2022 550.000 bedragen, waarvan 72.000 zal worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Doordat de implementatie langer duurt dan verwacht door diverse tegenvallers en technische problemen zijn er o.a. extra kosten als gevolg van dubbele licenties en van doorlopende projectbemensing. Ook moesten er extra kosten gemaakt worden in verband met nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. In 2021 is het niet-bestede deel van het invoeringsbudget van de nieuwe wet Inburgering gestort in de reserve sociaal domein. De implementatiekosten die betrekking hebben op inburgering, 72.000, onttrekken we uit de reserve. De tegenvallers zijn naar inschatting van de projectmanager voor 50% te wijten aan niet project-gerelateerde oorzaken zoals bijvoorbeeld het wegvallen van de functioneel beheer capaciteit (wegens ziekte en vertrek naar andere baan). Omdat het project nog niet succesvol is afgerond is het mogelijk dat er nog extra kosten ontstaan.

BUIG 2022 (K10.03)
Op basis van het voorlopige BUIG-budget en de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2022 wordt een incidenteel voordeel verwacht van 2,0 miljoen euro. Daarnaast zijn bij het samenstellen van de begroting 2022 de batenramingen inzake de bijstand met een hoger percentage geindexeerd dan de lastenramingen. Vanaf 2023 wordt dit gecorrigeerd.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen (K10.07)
De kosten wijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrechten zijn met 175.000 toegenomen. Om de extra kosten te dekken, worden de tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten vanaf 2023 meer dan trendmatig verhoogd zodat er 175.000 extra baten ontstaan.

Budgetneutrale wijzigingen:

Bijzondere bijstand energiekosten (K10.02)
Als de gehele doelgroep gebruik maakt van de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de sterk gestegen energiekosten, dan zullen de extra rijksmiddelen niet voldoende zijn. Voorzichtigheidshalve wordt een onttrekking geraamd van 190.000 aan de reserve sociaal domein.

Inburgering (K10.04)
Met ingang van 1-1-2022 is de wet Inburgering 2021 in werking getreden. De uitvoeringskosten zijn al structureel begroot. Nu worden aanvullend de kosten en inkomsten voor de voorzieningen geraamd voor 2022 (specifieke uitkering). Leiden voert deze wet uit voor de gehele Leidse regio, kosten en inkomsten hiervoor worden nu incidenteel geraamd voor 2022-2024 omdat de dienstverleningsovereenkomst ook afgesloten is voor de periode 2022-2024.

Indexering budget WSW 2022-2026 (K10.06)
Vorig jaar is er een herijking van de indexeringsmethodiek geweest. De effecten daarvan zijn verwerkt met ingang van de begroting 2022. Bij de uitwerking bleek dat bij de indexering WSW loonkosten abusievelijk een te laag indexeringspercentage is gebruikt. In plaats van de indexering loonkosten (3%) is die van kosten genomen (1,5%). Met de correctie van de indexering is een bedrag gemoeid van 307.619. Dit valt grotendeels weg tegen de verwachte stijging ad 280.000 van de algemene uitkering gemeentefonds (circulaire mei 2022) op grond van de Loon Prijs Ontwikkeling WSW als onderdeel van de integratie-uitkering participatie. Het verschil tussen beide ad 28.000 kan gedekt worden uit het budget dat bij de herijking indexeringsmethodiek is voorzien voor het achteraf repareren van knelpunten.