1e Voortgangsrapportage 2022

Werk en inkomen

Programmanummer

 

10

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Werk. Inkomen, Economie & Cultuur

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:

De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage
Het huidige armoedebeleid loopt tot 2023. Het armoedebeleid wordt daarom in 2022 herijkt. In het Regeerakkoord staat een aantal punten die betrekking heeft op inwoners met een bijstandstuitkering, zoals een herziening van de Participatiewet en het verhogen van het minimumloon. Dit kan invloed hebben op gemeentelijk beleid.

Doelenbomen

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

 

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen

 

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

 

10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)

 

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

 

10A2.2 Inzetten beschut werk

 

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

 

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen

 

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

 

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

 

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

 

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

 

10B2.5 Subsidies minimabeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

Er zijn minder deelnemers maar de reden van de afname is nog niet helemaal duidelijk.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

 

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

 

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

 

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

Het Rijk heeft eind april het Nader voorlopige BUIG-budget bekendgemaakt. Ten opzichte van de begroting betreft het een neerwaartse bijstelling van afgerond 4,1 miljoen. De forse bijstelling komt doordat er in 2021 landelijk veel minder bijstandsuikeringen zijn verstrekt en dezelfde ontwikkeling wordt ook verwacht voor 2022. Dit is het gevolg van de ruime arbeidsmarkt. Ondanks de forse bijstelling wordt er geen nadeel verwacht in 2022.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

 

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen

 

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.