2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers:

Aanpak weesfietsen (KC02.02) Beleidsakkoord Samen Leven in Leiden

Er wordt budget beschikbaar gesteld voor extra handhaving voor de aanpak van weesfietsen.

Restitutie bijdrage VHM 2021 (02.01)
De Veiligheidsregio Hollands Midden stort het positieve resultaat van 2021 terug aan de gemeenten. Voor Leiden is dit een incidenteel voordeel van 107.000.

Budgetneutrale wijzigingen: