1e Voortgangsrapportage 2022

Programmanummer

 

2

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Veiligheid luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is èn voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

  • In de eerste twee maanden is wat betreft de criminaliteits- en overlastcijfers een continuering van de dalende trend uit 2021 waarneembaar. Opvallend is wel dat bepaalde vormen van criminaliteit en overlast sterker toe of afnemen. Dit lijkt hoofdzakelijk een gevolg van het beeïndigen van de coronamaatregelen. Het aantal woninginbraken en diefstallen is bijvoorbeeld toegenomen nu mensen weer meer van huis weg zijn. Anderzijds is het aantal geluidsoverlastmeldingen afgenomen, met uitzondering van het aantal meldingen van geluidshinder afkomstig van de horeca.
  • Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne eind februari was er plots sprake van een grote toestroom van vluchtelingen richting Nederland / Leiden. Om de opvang in de Leidse regio goed te organiseren is de crisisorganisatie ingericht. Het in goede banen leiden van de opvang is een forse belasting voor de betrokken medewerkers. Dit ook gezien de langdurige inspanningen van de betrokkenen binnen crisisorganisatie in het kader van de coronamaatregelen sinds 2020. Uit capaciteitsoverwegingen is ervoor gekozen om het project in het kader van de brandveiligheid van langer thuiswonenden met een zorgbehoefte voorlopig uit te stellen.

Doelenbomen

Beleidsterrein 2A Veiligheid

Doel

Prestatie

 

2A1 Beperken criminaliteit, bewaken democratische rechtsstaat

2A1.1 Aanpak ondermijning

 

2A1.2 Voorkomen of aanpakken radicalisering en polarisatie

 

2A1.3 Voorkomen cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit

 

2A1.4 Inzet Veilig Thuis

 

2A1.5 Inzet Veilige Publieke taak

 

2A2 Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving

2A2.1 Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen

 

2A2.2 Beperken van overlast in de woonomgeving

 

2A2.3 Preventie woninginbraken

 

2A2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling / vuurwerk

 

2A2.5 Inzet buurt- en wijkveiligheid

 

2A2.6 Aanpak fietsendiefstal en fietsoverlast

 

2A3 Beperken jeugdoverlast en criminaliteit

2A3.1 Stedelijke jeugdaanpak

 

2A4 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A4.1 Realiseren van BRL-vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie

 

2A4.2 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenementen

 

2A4.3 Inzet bij rampen en crises

 

2A4.4 Optimale preventie brandveiligheid

 

2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A5.1 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen

 

2A5.2 Handhaven bij evenementen

 

2A5.3 Bijdrage aan veilig ondernemen

 

2A5.4 Handhaven coffeeshopbeleid / Regulering wietteelt

 

2A5.5 Coördinatie vergunningverlening horeca

 

2A5.6 Handhaven horecaregelgeving

 

2A5.7 Handhaven prostitutiebeleid

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A veiligheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.