2de Voortgangsrapportage 2022

Programmanummer

 

2

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Veiligheid luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is èn voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

  • Met het voortduren van de Russische inval in Oekraïne duurt ook de opvang van vluchtelingen in de Leidse regio voort. De aanvankelijke inrichting van de crisisorganisatie voor de opvang van deze vluchtelingen is inmiddels afgeschaald. De huisvesting van Oekraïners is nu als opgave ondergebracht in het programma voor huisvesting van statushouders.
  • Gedurende het voorjaar en de zomer van 2022 zijn er veel ontwikkelingen en een aantal heftige geweldsincidenten geweest waardoor een beroep gedaan moest worden op het instrumentarium van de burgemeester om de openbare orde en veiligheid te herstellen. Dit heeft onder andere geleid tot een aantal pandsluitingen. Andere werkzaamheden binnen het veiligheidsdomein (zowel lopende casuïstiek en beleidsmatige werkzaamheden rond meerdere thema’s) konden hierdoor pas later worden opgepakt of hebben vertraging opgelopen.
  • Binnem de aanpak ondermijning zijn er een tweetal ontwikkelingen:
    • De wet Bibob biedt de gemeente de mogelijkheid om door middel van onderzoek het risico te bepalen dat de gemeente met onder meer vergunningverlening het plegen van strafbare feiten faciliteert. Het neemt daarmee een belangrijke plek in bij het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. De beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van een Bibob onderzoek is echter beperkt. Continu is weging noodzakelijk om te bepalen welke signalen wel of niet worden opgepakt. Op dit moment worden 30% van de signalen ook daadwerkelijk in behandeling genomen.
    • Om de verworvenheden van het vastgoedproject volledig te kunnen borgen en doorontwikkelen is aanvullende financiering voor 2023 e.v. vereist. Een aanvraag daartoe bij rijk en provincie wordt in 2022 gedaan. Ook voor de pilot Dealbreakers geldt dat externe financiering eind 2022 eindigt. Er is daarom, in gezamenlijkheid met de andere aan de pilot deelnemende gemeenten, een aanvraag ingediend bij het rijk ter verkrijging van aanvullende financiering.

Doelenbomen

Beleidsterrein 2A Veiligheid

Doel

Prestatie

 

2A1 Beperken criminaliteit, bewaken democratische rechtsstaat

2A1.1 Aanpak ondermijning

 

2A1.2 Voorkomen of aanpakken radicalisering en polarisatie

 

2A1.3 Voorkomen cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit

 

2A1.4 Inzet Veilig Thuis

 

2A1.5 Inzet Veilige Publieke taak

 

2A2 Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving

2A2.1 Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen

 

2A2.2 Beperken van overlast in de woonomgeving

 

2A2.3 Preventie woninginbraken

 

2A2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling / vuurwerk

 

2A2.5 Inzet buurt- en wijkveiligheid

 

2A2.6 Aanpak fietsendiefstal en fietsoverlast

 

2A3 Beperken jeugdoverlast en criminaliteit

2A3.1 Stedelijke jeugdaanpak

 

2A4 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A4.1 Realiseren van BRL-vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie

 

2A4.2 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenementen

 

2A4.3 Inzet bij rampen en crises

 

2A4.4 Optimale preventie brandveiligheid

 

2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A5.1 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen

 

2A5.2 Handhaven bij evenementen

 

2A5.3 Bijdrage aan veilig ondernemen

 

2A5.4 Handhaven coffeeshopbeleid / Regulering wietteelt

 

2A5.5 Coördinatie vergunningverlening horeca

 

2A5.6 Handhaven horecaregelgeving

 

2A5.7 Handhaven prostitutiebeleid

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A veiligheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.