1e Voortgangsrapportage 2022

Stedelijke ontwikkeling

Programmanummer

 

6

Commissie

 

Stedelijke Ontwikkeling

Portefeuille(s)

 

Duurzame verstedelijking, Ruimte en Wonen

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Stedelijke ontwikkeling luidt:
De gemeente Leiden staat voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare, schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Er wordt hard en voortvarend gewerkt aan beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en projecten om de duurzame verstedelijking zoals opgenomen in het programma Stedelijke Ontwikkeling te realiseren. Met de vele investeringen die in uitvoering zijn wordt de stad groener, leefbaarder en toegankelijk voor alle Leidenaren. In de vele woningbouwprojecten wordt bijgedragen aan de grote woningbouwopgave waar Leiden voor staat. Er wordt zo transparant mogelijk gewerkt en er is veel aandacht voor informatie en participatie.

Het programma Stedelijke Ontwikkeling bestaat uit 18 prestaties. Hiervan krijgen 17 prestaties een groen stoplicht. De verwachting is dan ook dat de resultaten die bij de prestaties in de gemeentebegroting 2022 zijn genoemd in bijna alle gevallen zullen worden behaald. Prestatie 6C1.4 bestaat uit 14 verschillende projecten waarvan er 6 een oranje stoplicht krijgen en nader worden toegelicht. Oorzaken zijn onder andere langere procedures en meer tijd nodig voor onderzoek, participatie en samenwerking. Deze oorzaken liggen voor een belangrijk deel buiten de invloedssfeer van de gemeente.

Bij prestatie 6B1.3 gemeentelijk vastgoed is een nadere toelichting opgenomen omdat eerder is toegezegd aan de raadscommissie SO dat hierover in de voortgangsrapportage gerapporteerd zou worden.

Doelenbomen

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

 

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

 

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit

 

6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

 

6A1.4 Implementatie Omgevingswet

 

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandelen verzoeken van omgevingsvergunningen

 

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

 

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel

Prestatie

 

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

 

6B1.2 Opstellen MPG en Vermogensbeheer grondexploitaties

 

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
De prestatie krijgt een groen stoplicht. Omdat is toegezegd dat over de voortgang van het beleidskader vastgoed (BKV) wordt gerapporteerd via de planning en control cyclus volgt hierover aanvullende informatie.

Voor de verduurzaming van het vastgoed is een routekaart vastgesteld. De routekaart is een stappenplan dat is opgezet om de gefaseerde aanpak van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vorm te geven. In de routekaart wordt het ‘Paris Proof’ maken van de vastgoedportefeuille als einddoel in 2050 geformuleerd. Dit houdt in dat het gebouwenbestand op dat moment zo opgebouwd is dat de duurzaamheidsdoelstellingen uit het VN-klimaatakkoord van Parijs gehaald zijn. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een groener, gezonder en duurzamer Leiden. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak omdat niet alle panden tegelijkertijd verduurzaamd kunnen worden en hierdoor de financiering ook gefaseerd kan worden geregeld. Tijdens de huidige coalitie (2018-2022) is voor de verduurzaming van het vastgoed een krediet beschikbaar gesteld van circa 4,3 miljoen voor de verduurzaming van ongeveer 15 panden. We verwachten dat deze werkzaamheden in 2023 afgerond zijn. In 2021 zijn de panden aan het Milanenhorst, Topaaslaan, Driftstraat en Slachthuislaan verduurzaamd. In februari 2022 zijn de eerste zonnepanelen geplaatst op de Stadsgehoorzaal en in maart 2022 is een nieuwe installatie op het dak geplaatst die energiezuinig is.

Zoals aangegeven in de Jaarstukken 2021 wordt over de verbouwing van het stadhuis gerapporteerd in het programma Overhead. De onderhoudswerkzaamheden aan de toren, het carillon en het uurwerk van het stadhuis zijn opgeleverd in het eerste kwartaal van 2022.

Er moeten een aantal investeringen worden gedaan in panden voor aanpassing van installaties in verband met gewenste verbouwingen en vervangingen van delen van panden (vervangingsinvesteringen). Beiden zijn geen onderdeel van het onderhoudsplan dat wordt gefinancierd uit de onderhoudsvoorziening. Mogelijk zal aanvullend krediet worden gevraagd voor de periode 2023-2026.

Beleidsterrein 6C Wonen

Doel

Prestatie

 

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 en uitvoeringsagenda wonen

 

6C1.2 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

 

6C1.3 Regionale woonagenda en woonruimteverdeling

 

6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuisvesting)

 

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen

Prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)
Deze prestatie omvat 14 projecten die qua omvang het grootste zijn en het meeste bijdragen aan de woningbouwopgave in de komende tien jaar. Elk project wordt hierna afzonderlijk genoemd.

 1. Lammenschansdriehoek (vh Lammenschanspark)
  Oranje stoplicht.

Tot en met MPG 2021 is de gemeente in staat gebleken het saldo van de grondexploitatie Lammenschansdriehoek op niveau te houden zodanig dat geen aanvullende middelen nodig waren. Bij de actualisatie van het de grondexploitatie per 1-1-2022 bleek dat het niet langer realistisch was om hetzelfde saldo te presenteren: Enerzijds leidt de marktsituatie tot hogere tarieven en hogere uitvoeringskosten dan vorig jaar begroot. Anderzijds blijken de benodigde werkzaamheden meer gemeentelijke inzet te vergen dan eerder geraamd. Genoemde kostenverhogingen konden niet volledig gecompenseerd worden door hogere opbrengsten. Ter dekking van de verslechtering van het saldo van de grondexploitatie Lammenschansdriehoek is voor het eerst sinds 2016 een storting in de Voorziening Negatieve Grondexploitaties gedaan middels een onttrekking uit de reserve Grondexploitaties.

 1. Stationsgebied
  Groen stoplicht.

Onderdeel Rijnsburgerblok/Lorentz fase 2 heeft eem oranje stoplicht.
Door de corona-epidemie hebben bedrijven hun huisvestingsvraag uitgesteld en is de vraag naar kantoren nog niet hersteld. Er vindt momenteel overleg plaats over de precieze invulling binnen de gemaakte contractuele afspraken. De bouw zal op zijn vroegst omstreeks het eind van het eerste kwartaal van 2023 starten.

Onderdeel De Geus heeft een oranje stoplicht.
De start van de sloop van het huidige pand staat gepland rond het derde kwartaal van 2022, nadat er door o.a. de gestegen bouwkosten en de verhuizing van de JUMBO voor de ontwikkelaar/bouwer vertraging in de omgevingsvergunningaanvragen is ontstaan. De werkzaamheden voor het verleggen van de Stationsweg ter hoogte van de Geus en het omleggen van kabels en leidingen zullen na het verhuizen van de Jumbo definitief worden afgerond.

 1. De Zwijger
  Oranje stoplicht.

Ten tijde van de vaststelling van de begroting 2022 is ervan uitgegaan dat de gebiedsvisie (De Zwijger) eind 2021 / begin 2022 aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd ter vaststelling. Dit is echter niet gehaald en staat nu gepland voor medio 2022. De reden is gelegen in het feit dat het ontwerp van de Leidse Ring Noord (LRN) in het geactualiseerd kaderbesluit nog onvoldoende was ingepast in de ambities van de gebiedsontwikkeling. Er is daarom in nauwe samenwerking tussen De Zwijger en de LRN een aangepast ontwerp opgesteld waarbij de weg wel optimaal is ingepast in de omgeving. Voor het uitwerken van dit aangepaste ontwerp was meer tijd benodigd dan voorzien. Nu er zicht is op een nieuwe en mogelijk haalbare oplossing kunnen beide projecten als één opgave in het kader van de participatie worden gepresenteerd en zal de besluitvorming over de gebiedsvisie dit jaar worden afgerond. Met het oog op de versnelling van het uitbreidden van de woningvoorraad is eind 2021 bevestigd door het ministerie dat zij een Woningbouwimpuls subsidie beschikbaar stellen van 3,7 mln. Voor de LRN zal het uitvoeringsbesluit in 2023 aan de raad worden voorgelegd en is de start uitvoering conform geactualiseerd kaderbesluit in 2025 gepland.

 1. Entreegebied LBSP
  Oranje stoplicht.

Aangezien het contract voor de ontwikkeling van het Entreegebied is overgegaan naar projectontwikkelaar Lingotto en dat wordt gewerkt aan een herijking van het Masterplan voor het Entreegebied, is het vaststellen van de grondexploitatie met circa een jaar vertraagd. De bouw van de 703 studentenwoningen is wel conform planning in juli 2021 gestart.

 1. Westerpoort
  Oranje stoplicht.

In de afgelopen periode is gewerkt aan diverse onderzoeken t.b.v. de beoogde gebiedsontwikkeling van Westerpoort en het opstellen van de gebiedsvisie. Ook hebben diverse participatieactiviteiten met belanghebbenden uit de omgeving en overleggen met vastgoedeigenaren in het gebied plaatsgevonden. De afronding van de gebiedsvisie, die in het eerste kwartaal 2022 gepland stond, heeft door diverse omstandigheden vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie in het tweede kwartaal 2022 afgrond en wordt vervolgens als onderdeel van het kaderbesluit in procedure gebracht voor besluitvorming. Vaststelling van het kaderbesluit wordt begin 4de kwartaal verwacht.

 1. Vondelkwartier
  Groen stoplicht.
 1. Energiepark
  Groen stoplicht.
 1. Werninkterrein
  Oranje stoplicht.

ABB is verantwoordelijk voor de voorbereiding en noodzakelijke onderzoeken in het kader van het ontwerp-bestemmingsplan dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan zou na vaststelling in het eerste kwartaal 2022 ter inzage worden gelegd. ABB heeft echter vertraging opgelopen bij de voorbereiding; een aantal onderzoeken en onderdelen zijn nog niet gereed. Vanwege de subsidievoorwaarden in het kader van de toegekende Woningbouwimpulssubsidie staat de planning onder tijdsdruk; start bouw moet uiterlijk 7 september 2023 plaatsvinden. Met de huidige vertraging in het bestemmingsplan is dan ook sprake van een kritische planning die goede monitoring vereist.

 1. LEAD
  Groen stoplicht.
 1. Groenoord fase 2
  Groen stoplicht.
 1. Telderskade e.o.
  Oranje stoplicht.

Het Huis van de Buurt is inmiddels een separaat project. De start bouw hiervan (de renovatie van de voormalige Daltonschool) is nu gepland in 2023. Reden hiervoor is dat het ontwerpproces, dat in nauw overleg met de beoogde gebruikers gebeurt, langer duurt dan eerder voorzien was.

 1. Veilingterrein
  Groen stoplicht.
 1. Plesmanlaan 100 / Jacobs
  Oranje stoplicht.

Voordat het ontwerpbestemmingsplan in de eerste helft van 2022 in procedure kan worden gebracht dienen gemeente en initiatiefnemer overeenstemming te verkrijgen over de anterieure en erfpachtovereenkomst. Over de afronding en ondertekening zijn partijen nog in gesprek. Daardoor is het de verwachting dat de raad het bestemmingsplan in de tweede helft van 2022 kan vaststellen.

 1. Meerburg
  Groen stoplicht.

Beleidsterrein 6D Energietransitie

6D1 Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

6D1.1 Meer energie besparen

 

6D1.2 Meer duurzame opwekking energie

 

6D1.3 Realisatie aardgasvrije stad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6D Energietransitie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.