2de Voortgangsrapportage 2022

Stedelijke ontwikkeling

Programmanummer

 

6

Commissie

 

Stedelijke Ontwikkeling

Portefeuille(s)

 

Wonen, Bouwen & Welzijn

Bestuur, Veiligheid, Handhaving & Regio

Energie, Werk, Inkomen & Cultuur

De missie van het programma Stedelijke ontwikkeling luidt:
De gemeente Leiden staat voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare, schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Het programma Stedelijke Ontwikkeling bestaat uit 18 prestaties. Hiervan krijgen 16 prestaties een groen stoplicht. De 2 prestaties met een oranje stoplicht worden toegelicht in deze voortgangsrapportage. Bij een enkele prestatie is een nadere toelichting opgenomen omdat eerder is toegezegd aan de raadscommissie SO dat hierover in de voortgangsrapportage gerapporteerd zou worden.

  • Bij het implementeren van de omgevingswet en het opstellen en actualiseren van het ruimtelijk instrumentarium moeten we ons bedacht zijn op onzekerheden die buiten de invloedssfeer van de gemeente liggen zoals de definitieve datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de stabiliteit van het DSO voor het digitale aspect van het omgevingsplan.
  • Wat toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken betreft, is het wegens krapte op de arbeidsmarkt steeds belangrijker om te prioriteren.
  • De nieuwe subsidieregeling ter stimulering van lokaal initiatief in de energietransitie loopt goed. In de eerste ronde (2e kwartaal) werd voor meer dan €345.000 aangevraagd en is bijna het totale subsidiebudget (€250.000) in aanvragen gehonoreerd. In de tweede ronde (4e kwartaal) kan nog een klein budget worden uitgegeven. In 2022 is het Plan van aanpak Energiearmoede vastgesteld. Samen met de woningcorporaties zijn in de pilotwijk Leiden Noord al diverse acties opgezet waarbij vooral ingezet wordt op energiebesparing bij huurders.
  • Binnen het thema 'Meer duurzame opwekking energie' zijn er vijf lijnen vastgesteld. De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 & de subregionale samenwerking rondom de realisatie van een open regionale energiestructuur (ORES) loopt in regionaal verband op schema. Op 11 juli jl. is het convenant rondom ontwikkeling WLQ+ richting Leidse regio getekend en het college van Alphen a/d Rijn heeft ingestemd met een nieuwe 150Kv-station waarmee uitbreiding van het regionale elektriciteitsnet geborgd is. Onderzoeken naar inpassing van lokale bronnen lopen en Zon op Leiden heeft met behulp van de Gemeente een derde dak (Lorentzschool) gevonden voor de opwek van duurzame energie.
  • De Transitievisie Warmte (TVW) is in maart vastgesteld door de gemeenteraad: we zetten als gemeente in op een multi-bronnenstrategie van regionale en lokale bronnen, zodat we niet afhankelijk zijn van één warmtebron. We gaan besparen, zodat we over kunnen stappen van hoge- naar middentemperatuur verwarming, met behulp van het bestaande, uit te breiden warmtenet van Vattenfall en nieuwe lokale warmtenetten. We gaan starten met gebiedsaanpakken in negen kansrijke wijken, waar we gaan toewerken naar wijkuitvoeringsplannen.

Doelenbomen

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

 

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

 

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit

 

6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

 

6A1.4 Implementatie Omgevingswet

 

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandelen verzoeken om omgevingsvergunningen

 

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

 

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Alle prestaties krijgen een groen stoplicht, er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel

Prestatie

 

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

 

6B1.2 Opstellen MPG en Vermogensbeheer grondexploitaties

 

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Alle prestaties krijgen een groen stoplicht, er zijn er geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Wel is voor onderstaande prestatie een toelichting opgenomen.

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

De prestatie krijgt een groen stoplicht. Omdat is toegezegd dat over de voortgang van het beleidskader vastgoed (BKV) wordt gerapporteerd via de planning en control cyclus, volgt hierover aanvullende informatie.
Voor de verduurzaming van het vastgoed is een routekaart vastgesteld. De routekaart is een stappenplan dat is opgezet om de gefaseerde aanpak van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vorm te geven. In de routekaart wordt het ‘Paris Proof’ maken van de vastgoedportefeuille als einddoel in 2050 geformuleerd. Dit houdt in dat het gebouwenbestand op dat moment zo opgebouwd is dat de duurzaamheidsdoelstellingen uit het VN-klimaatakkoord van Parijs gehaald zijn. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een groener, gezonder en duurzamer Leiden. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak omdat niet alle panden tegelijkertijd verduurzaamd kunnen worden en hierdoor de financiering ook gefaseerd kan worden geregeld. Er is voor de verduurzaming van het vastgoed een krediet beschikbaar gesteld van circa 4,3 miljoen voor de verduurzaming van de eerste fase van ongeveer 15 panden. We verwachten dat deze werkzaamheden in 2023 afgerond zijn.

Met betrekking tot het onderhoud van het vastgoed is voor 2022 een jaarplan vastgesteld. Dit jaarplan is gebaseerd op het bestaande Meerjarenonderhoudsplan. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het onderhoud volgens het jaarplan. Dit gebeurt zoveel mogelijk vanuit raamcontracten.

Beleidsterrein 6C Wonen

Doel

Prestatie

 

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Woonvisie Leiden 2020-2030 en uitvoeringsagenda wonen

 

6C1.2 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

 

6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling

 

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

 

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen

Twee prestaties krijgen een oranje stoplicht. Toelichting op deze prestaties leest u hieronder.

6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling

De actualisatie door Holland Rijnland van de Regionale woonagenda en de regionale Huisvestingsverordening heeft vanwege de verkiezingen vertraging opgelopen. De planning van Holland Rijnland was om het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in Q1 2022 een geactualiseerde RWA en HRR vast te laten stellen. Omdat dit in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen zou plaatsvinden en Holland Rijnland het niet gewenst vond dat het ‘oude’ algemeen Bestuur op het laatste moment van die bestuursperiode een nieuw beleidskader zou vaststellen, is besloten dit traject over de verkiezingen heen te tillen. Volgens de nieuwe planning zal vaststelling plaatsvinden begin 2023.

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

Deze prestatie omvat 14 projecten die qua omvang het grootste zijn en het meeste bijdragen aan de
woningbouwopgave in de komende tien jaar. Elk project wordt hierna afzonderlijk genoemd.

1. Lammenschansdriehoek (vh Lammenschanspark)

Groen stoplicht.

2. Stationsgebied

Groen stoplicht.

3. De Zwijger

Oranje stoplicht - Ten tijde van de vaststelling van de begroting 2022 is er van uitgegaan dat de gebiedsvisie (De Zwijger) eind 2022 aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd ter vaststelling. Dit is niet gehaald, de besluitvorming in de raad staat nu gepland voor begin 2023. We hebben wat meer tijd genomen om in deze gebiedsvisie tot een betere, integrale en financieel haalbare oplossing te komen waarbij de Leidse Ring Noord en de gebiedsontwikkeling De Zwijger elkaar en elkaars doelen versterken. Daarvoor is ook aanvullende Rijkssubsidie aangevraagd, die inmiddels is toegekend. Hierdoor kunnen we een geweldige impuls aan de stad geven. Nu er een haalbare integrale oplossing is, worden beide projecten ook als één samenhangende opgave in de participatie van de gebiedsvisie gepresenteerd. Na de besluitvorming over de gebiedsvisie volgen uitvoeringsbesluiten over de Leidse Ring Noord en de gebiedsontwikkeling.

4. Entreegebied LBSP

Groen stoplicht.

5. Westerpoort

Oranje stoplicht - De uitwerking van de gebiedsvisie vordert gestaag. Het participatieproces m.b.t. de gebiedsvisie is grotendeels doorlopen. In de afgelopen periode zijn de afstemmingsoverleggen met de belangrijkste stakeholders in het gebied geïntensiveerd en heeft verdieping op de ontwikkelstrategie en mogelijke samenwerkingsvormen plaats gevonden. Deze werkzaamheden hebben meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Samen met de vertraging van de verkeersonderzoeken ten behoeve van respectievelijk de gebiedsontwikkelingen in Stadsentree Leiden West en Agenda Autoluwe Binnenstad heeft dit tot gevolg dat de afronding van de Gebiedsvisie Westerpoort 3 à 4 maanden is opgeschoven. Bestuurlijke besluitvorming zal begin 4de kwartaal worden gestart en begin eerste kwartaal 2023 worden afgesloten met een raadsbesluit.

6. Vondelkwartier

Groen stoplicht.

7. Energiepark

Groen stoplicht.

8. Werninkterrein

Oranje stoplicht - ABB is verantwoordelijk voor de voorbereiding en noodzakelijke onderzoeken in het kader van het ontwerpbestemmingsplan dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan zou na vaststelling in het eerste kwartaal 2022 ter inzage worden gelegd. ABB heeft echter vertraging opgelopen bij de voorbereiding; een aantal onderzoeken en onderdelen zijn nog niet gereed en op sommige onderdelen van het plan is gezien de complexiteit van het project extra onderzoek nodig. Vanwege de subsidievoorwaarden in het kader van de toegekende Woningbouwimpulssubsidie staat de planning daardoor onder tijdsdruk; start bouw moet uiterlijk 7 september 2023 plaatsvinden. Met de huidige vertraging in het bestemmingsplan is dan ook sprake van een zeer kritische planning die goede monitoring vereist.

9. LEAD

Groen stoplicht.

10. Groenoord fase 2

Groen stoplicht.

11. Telderskade e.o.

Oranje stoplicht - Voor de nog resterende woningbouwprojecten zullen twee deel-grondexploitaties met bijbehorend uitvoeringsbesluit opgesteld worden. Naar verwachting wordt de eerste daarvan begin 2023 ter besluitvorming voorgelegd en de tweede enkele maanden daarna.

12. Veilingterrein

Oranje stoplicht - Om te kunnen beoordelen of dit een haalbaar project zou kunnen worden is onder andere analyse en onderzoek nodig van de ruimtelijke kaders, ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan. De ontsluiting van het verkeer is daarbij een belangrijk item, dat in relatie tot het project Herinrichting Lammenschansweg dient te worden beschouwd. Dat verkeersonderzoek is vertraagd. Medio 2023 kan worden beoordeeld of de kansen van deze locatie kunnen worden benut.

13. Plesmanlaan 100 / Jacobs

Oranje stoplicht - Omdat de afronding en ondertekening van de anterieure- en erfpachtovereenkomst meer tijd vergen tussen gemeente en initiatiefnemer is het de verwachting dat de raad het bestemmingsplan in de eerste helft van 2023 kan vaststellen i.p.v de tweede helft van 2022.

14. Meerburg

Groen stoplicht.

Beleidsterrein 6D Energietransitie

6D1 Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

6D1.1 Meer energie besparen

 

6D1.2 Meer duurzame opwekking energie

 

6D1.3 Realisatie aardgasvrije stad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6D Energietransitie

Alle prestaties krijgen een groen stoplicht, er zijn er geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.