2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers:

Stijging kosten nieuwe aanbesteding onkruidbeheersing en groenonderhoud (K05.02)

Uit de recente aanbestedingen voor onkruidbeheersing en groen blijkt dat de prijzen fors hoger uitvallen. Dit komt door hogere kosten voor loon, brandstof en verwerking, minder beschikbare capaciteit en de lengte van het groeiseizoen neemt toe door klimaatverandering. Voor onkruidbestrijding is in 2022 221.000 extra benodigd en vanaf 2023 jaarlijks 327.000. Deze kosten worden vanaf 2023 voor 2/3e doorbelast in de riool- en afvalstoffenheffing. Voor domein Groen is 50.000 extra benodigd.

Stijging afvalverwerkingskosten (K05.04)
De verwachting is dat er een structurele stijging ontstaat van de afvalverwerkingkosten van het huishoudelijk restafval met ca. 5%. Deze 5% is gebaseerd op het werkelijke resultaat van 2021. Op basis van de begroting 2022 komt dat overeen met jaarlijks 136.000 euro extra verwerkingskosten voor restafval. De stijging komt vooral door het thuiswerken t.g.v. Corona waardoor meer huishoudelijk restafval ontstaat. De verwachting is dat meer thuiswerken, weliswaar in mindere mate dan tijdens de corona periode, onderdeel van een nieuw patroon blijft. De extra kosten worden gedekt door een stijging van de afvalstoffenheffing met 136.000 (vanaf 2023).
Vooralsnog is er geen stijging van de landelijke verbrandingsbelasting aangekondigd. Verder zal de woningvoorraad in Leiden de komende jaren verder stijgen. De afvalmanagementkosten (inzameling en verwerking) zullen vrijwel lineair mee stijgen maar kunnen worden gedekt uit de navenant toenemende inkomsten van de afvalstoffenheffing die momenteel vrijwel kostendekkend is.

Structureel tekort elektriciteit openbare verlichting (K05.05)
De afgelopen jaren constateren we een tekort in de begroting op de kosten van elektriciteit voor openbare verlichting. Dit is in 2020 gestart met een verhoging van de landelijke tarieven, met name de opslag voor duurzame energie, die ook nu nog structureel doorwerkt. Ondanks een geringe verlaging van de energiebelasting in 2022 ontstaat er hiermee een structureel tekort van 77.000.

Stijging minimumloon uitzendkrachten (K05.06)

In de meest recent vastgelegde raamovereenkomst met uitzendbureau Tempo Team is vastgelegd dat het salaris van de uitzendkrachten in werkzaam voor de gemeente Leiden de CAO van gemeenten volgt. Dus ook voor de recente stijging van het minimumloon naar 14,00 per uur. Voor een aantal afdelingen binnen het cluster Beheer betekent dit substantieel hogere kosten voor (seizoensgebonden) inhuur. Gemiddeld is sprake, na indexeringen van de budgetten voor 2022, van een prijsstijging van 18,5% hetgeen overeenkomt met een stijging van 81.300.

Gestegen kosten Kinderboerderij Merenwijk (05.01)

De kinderboerderij Merenwijk verwacht een tekort van circa 40.000 aan het einde van dit jaar. Dit heeft vooral te maken met de gestegen kosten van het dierenvoer. Zoals bekend zijn de (graan)prijzen door onder andere de huidige situatie in Oekraïne flink gestegen.

Restant budgetten Bodemconvenant 2021 (05.02)

Bij de jaarrekening 2021 zijn abusievelijk het restant van de incidentele budgetten Bodemconvenant (totaal € 33.889) niet overgeheveld. De werkzaamheden voor de projecten van het bodemconvenant gaan echter wel door in 2022 waardoor hier een tekort is ontstaan.

Budgetneutrale wijzigingen:

Verticaal Kabels & Leidingen Systeem (K05.07)
Het Verticaal Kabels & Leidingen Systeem (VKLS) blijkt een kansrijke oplossing bij het programma “Vol onder maaiveld” van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) en de Bouwcampus. De uitdagingen in de openbare ruimte zijn groot, gezien alle maatschappelijke opgaven in de leefomgeving betekent dit dat er ruimte nodig is in de bodem. Ruimte die al schaars is, want het is vol onder het maaiveld. De ondergrondse infrastructuur vormt het zenuwstelsel van de stad en is essentieel voor het functioneren van alle voorzieningen bovengronds. Als er nu naar ruimte in de ondergrond wordt gezocht zijn vaak relatief dure oplossingen nodig (gestuurde boringen, betonnen leidingenkokers e.d.). Het te onderzoeken VKLS kan een alternatief worden voor ruimte op een relatief goedkope en effectieve manier. Daarnaast kan het bijdragen aan het beperken van graafschade (tientallen miljoenen euro per jaar) en overlast van werkzaamheden. Er wordt hiervoor een incidentele last in de begroting opgenomen onder de prestatie 05A102 Beheren openbare ruimte van 164.500 met als dekking een bijdrage vanuit gemeenten van 64.500 en een bijdrage van netbeheerders van 100.000.

Terugstorten kapitaallasten naar reserve groene singels (05.03)

In de jaarrekening van 2022 is het krediet “Technische installatie Julius Caesar brug” afgesloten. De kapitaalslasten van dit krediet werden voor een deel gedekt vanuit de reserve afschrijving investeringen, destijds gevoed vanuit de reserve groene singels voor een bedrag van 302.000. Deze reserve is echter afgesloten en de middelen zijn ingezet in het investeringsbudget Singelpark. Voorgesteld wordt nu €302.000 ook toe te voegen aan het investeringsbudget Singelpark 3e fase.

Restant krediet Singelpark fase 1 overzetten naar Singelpark fase 3 (05.04)

De deelprojecten uit de 1e fase van het Singelpark zijn opgeleverd. Omdat er bij een aantal parken onderschrijdingen zijn ontstaan wordt voorgesteld om het restant krediet van € 475.900 terug te zetten in het MIP ten behoeve van verdere vergroening en versterking van het Singelpark, conform de ambities uit het beleidsakkoord 2022-2026 "Samen leven in Leiden".

  • Het project singelpark Singelroute heeft meer medefinanciering ontvangen dan verwacht. Hierdoor is een voordeel van 25.000 ontstaan.
  • Op het deelkrediet Singelpark Energiepark is een onderschrijding ontstaan van 210.000, mede door het niet in hoeven te zetten van het gereserveerde budget voor onvoorziene kosten.
  • Op het deelproject Blekerspark is een voordeel van 15.000 ontstaan.
  • Op het deelproject Singelpark Ankerpark is een voordeel van 110.000 ontstaan, mede door het niet in hoeven te zetten van het gereserveerde budget voor onvoorziene kosten.
  • Op het deelproject Lakenpark is een voordeel ontstaan van 102.000 en op de natuurspeeltuin een nadeel van 11.000. Voorgesteld wordt om het saldo van 91.000 terug te zetten in het MIP.
  • Het deelproject de Hortus is niet doorgegaan. Ook hier wordt voorgesteld om het krediet van 24.900 terug te zetten in het MIP.