1e Voortgangsrapportage 2022

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

 

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

 

5A1.2 Beheren openbare ruimte

 

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

 

5A1.4 Beheren contracten buitenreclame

 

5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte

 

5A1.6 Werken voor derden cluster beheer

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.2 Beheren openbare ruimte

  • De aanbesteding voor de Leidse lantaarn heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zullen de geplande vervangingen pas vanaf 2023 kunnen plaatsvinden.
  • We zien dat een ander/intensiever gebruik van de openbare ruimte, waaronder het gebruik van prullenbakken, extra inspanning vergt om het gewenste kwaliteitsniveau van een schone openbare ruimte te halen. We doen het legen van prullenbakken en het verwijderen van zwerfvuil vooralsnog met reguliere formatie-inzet en bestaande budgetten. We realiseren door het intensievere gebruik van de openbare ruimte niet overal beeldkwaliteit B. Komende zomer evalueren wij of het intensievere gebruik van de openbare ruimte een structureel karakter heeft. Op basis van deze analyse kunnen we bepalen of structureel een hogere inzet nodig is.
  • De onkruidbestrijdingsbestekken worden momenteel opnieuw aanbesteed. Vanuit de landelijke ontwikkelingen valt te verwachten dat de aanneemsommen bijna zullen verdubbelen. Het huidige budget schiet dan tekort.

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

Met name door internetaankopen ontstaat er meer druk op de papiercontainers. Vooralsnog is dit met tijdelijk extra ledigingen op te vangen.

Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

 

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

 

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

 

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

 

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

 

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Doel

Prestatie

 

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

 

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

 

5C1.3 Beheren openbaar groen

 

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

 

5C1.5 Aanleggen Singelpark

 

5C1.6 Beheren Oostvlietpolder

 

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit en dierenwelzijn

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1.3 Beheren openbaar groen

Door storm Eunice zijn er bomen omgewaaid. Dit najaar worden hier nieuwe bomen voor teruggeplant.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doel

Prestatie

 

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatingerichte stad

5D1.1 Milieubeheer algemeen

 

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

 

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

 

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5E1 Beperken van effecten van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress; betrekken bewoners en ondernemers bij klimaatverandering

5E.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.