2de Voortgangsrapportage 2022

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

 

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

 

5A1.2 Beheren openbare ruimte

 

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

 

5A1.4 Beheren contracten buitenreclame

 

5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte

 

5A1.6 Werken voor derden cluster beheer

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.2 Beheren openbare ruimte

  • De aanbesteding voor de Leidse lantaarn heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zullen de geplande vervangingen pas vanaf 2023 kunnen plaatsvinden. Er is een markconsultatie gestart om te onderzoeken hoe we circulariteit van de Leidse Lantaarn het beste kunnen meenemen in de aanbesteding.
  • We constateren momenteel significante prijsstijgingen met name in de prijs van asfalt. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om hier mee om gaan. De onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de prijsstijgingen speelt hierbij ook een rol.

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

De reclame exploitant van de driehoeksborden aan de lantaarnpalen, heeft de gemeente verzocht een korting te geven over de contractueel overeengekomen vaste financiële afdracht voor 2020 en 2021 in verband met de coronacrisis. De gemeente heeft voor 2020 een beperkte korting voorgesteld. Een voorgestelde korting voor 2021 is door de gemeente afgewezen. De reclame exploitant is met beiden niet akkoord. Het is aannemelijk dat een juridische procedure volgt. Afhankelijk van het resultaat van de juridische procedure heeft dit mogelijk een beperkte negatieve impact op het resultaat van buitenreclame in 2022.

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

 

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

 

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

 

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

 

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

 

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

 

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

Het proces rond de Verordening fysieke leefomgeving heeft uitgewezen dat regels voor het gebruik van het openbaar water in het omgevingsplan thuishoren. In de loop van 2022 zouden we hiermee aan de slag gaan. Vanwege de uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet schuift dit door.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Doel

Prestatie

 

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

 

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

 

5C1.3 Beheren openbaar groen

 

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

 

5C1.5 Aanleggen Singelpark

 

5C1.6 Beheren Oostvlietpolder

 

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doel

Prestatie

 

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatingerichte stad

5D1.1 Milieubeheer algemeen

 

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

 

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

 

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.

Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5E1 Beperken van effecten van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress; betrekken bewoners en ondernemers bij klimaatverandering

5E1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.